ZURb1228 Krizová komunikace

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Jan Tomandl (přednášející)
Mgr. Tereza Fojtová (přednášející)
Mgr. Kristýna Maršovská (přednášející)
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D.
Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Bc. Pavlína Brabcová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mediálních studií a žurnalistiky - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 16:00–17:40 AVC
Předpoklady
ZUR105 Úvod do žurnalistiky || ZURb1101 Žurnalistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studenty seznámit nejen s teoretickými základy, ale také praktickými ukázkami krizové komunikace. Předmět je vedený za aktivní účasti odborníků z praxe, kteří do výuky přinášejí zkušenosti ze své každodenní práce. Aktivní účast studentů zajištují prezentace zadaných úkolů a simulací a rozprava o nich. Komplexnost předmětu vychází z požadavků aplikační sféry, jak byly zpracovány v analýze trhu práce. Význam a náročnost krizové komunikace zřetelně vyvstává vždy při mimořádných událostech, naposledy při pandemii onemocnění covid-19.
Výstupy z učení
Předmět připravuje prostřednictvím nabytých znalostí budoucí novináře na styk s profesionály public relations (v oblasti krizové komunikace) v žurnalistické praxi, ale také studentům přináší základní informace pro uplatnění přímo v public relations (v krizové komunikaci). Po úspěšném absolvování předmětu si studenti odnesou znalosti a dovednosti, které by měl ovládat každý, kdo chce úspěšně zvládnout krizovou komunikaci, budou schopni se připravit na možné komunikační krize a rozpoznat pravý čas, kdy začít s krizovou komunikací. Získají také teoretické znalosti a rozhled a dovednosti užitečné při působení v PR agenturách či komunikačních/tiskových odděleních. Po úspěšném absolvování předmětu jsou studenti schopni uplatnit nabyté znalosti v praxi.
Osnova
 • 1) 06.10.2020, Tomandl: Krize, příčiny, modelové typy, case studies + informace k organizaci kurzu
 • 2) 13.10.2020, Tomandl: Krizová komunikace – základní poselství a zásady, nejčastější chyby, case studies + Krátké prezentace konkrétních příkladů krizové komunikace
 • 3) 20.10.2020, Čuřík: Svět médií, novinářů a příprava na komunikaci s nimi + Krátké prezentace konkrétních příkladů krizové komunikace
 • 4) 27.10.2020, Fojtová: Před krizí – prevence, příprava, krizový scénář, krizový plán, krizový tým + Krátké prezentace konkrétních příkladů krizové komunikace
 • 5) 03.11.2020, Maršovská: Komunikační strategie v krizi; situační teorie krizové komunikace + Krátké prezentace konkrétních příkladů krizové komunikace
 • 6) 10.11.2020, Fojtová: Nástroje krizové komunikace + Krátké prezentace konkrétních příkladů krizové komunikace
 • 7) 24.11.2020, Tomandl: Krizová komunikace v sociálních sítích + Minitýmy prezentují, které nástroje vytipovaly pro klienta
 • 8) 01.12.2020, Fojtová: Interní krizová komunikace + Minitýmy prezentují, které sociální sítě doporučují pro klienta, v jaké podobě atd.
 • 9) 08.12.2020, Tomandl: Etika v krizové komunikaci + Komunikace a chování novináře v krizích a při mimořádných událostech + Minitýmy prezentují, jak navrhují organizovat interní krizovou komunikaci klienta
 • 10) 15.12.2020, Tomandl: Krizová komunikace v současné agenturní praxi I. + Debata s hostem z praxe
 • 11) 05.01.2021, Tomandl: Krizová komunikace v současné agenturní praxi II. + Debata s hostem z praxe
 • 12) 12.01.2021, Tomandl: Závěrečná prezentace seminárních prací, tj. kompletních strategií – manuálů pro konkrétního klienta
Literatura
  povinná literatura
 • TOMANDL, Jan – ČUŘÍK, Jaroslav – MARŠOVSKÁ, Kristýna – FOJTOVÁ, Tereza. Krizová komunikace. Praktický průvodce. V tisku.
 • BEDNÁŘ, Vojtěch. Krizová komunikace s médii. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012. 183 s. ISBN 9788024737805. URL info
 • ANTUŠÁK, Emil a Zdeněk KOPECKÝ. Krizový management : krizová komunikace. Vyd. 1. Praha: Oeconomica, 2005. 91 s. ISBN 8024509458. info
 • ANTUŠÁK, E. Krizový management: hrozby - krize - příležitosti. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 395 s. ISBN 978-80-7357-488-8. info
 • FEARN-BANKS, Kathleen. Crisis communications : a casebook approach. Fifth edition. New York: Routledge, Taylor & Francis group, 2017. xiv, 423. ISBN 9781138923744. info
  doporučená literatura
 • ANTUŠÁK, Emil a Josef VILÁŠEK. Základy teorie krizového managementu. Vydání první. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2016. 130 stran. ISBN 9788024634432. URL info
 • ANTUŠÁK, Emil. Krizová připravenost firmy. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 182 s. ISBN 9788073579838. info
 • CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace : pro všechny manažery a PR specialisty. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 169 s. ISBN 9788024742342. URL info
Výukové metody
Přednášky a semináře v prostředí MS Teams, týmová tvorba samostatných prací a praktických projektů, studium předepsané literatury. Simulovaná výuka pod spoluvedením mentorů z praxe. Projektově orientovaná výuka. Rozvíjení týmové spolupráce.
Metody hodnocení
Podmínky splnění kurzu: 1) Krátká prezentace konkrétního příkladu krizové komunikace z aktuálního zpravodajství (studenti jednotlivě 13. 10. až 10. 11., v každém termínu cca 4 studenti)
2) Společná práce minitýmů a prezentace návrhů využití nástrojů KK, sociálních sítí a interní komunikace pro konkrétního klienta (pětičlenné minitýmy prezentují své nápady 24. 11. až 8. 12.)
3) Závěrečná prezentace seminárních prací, tj. kompletních strategií – manuálů pro konkrétního klienta. Vypracovávají je společně pětičlenné minitýmy.
Informace učitele
V době výuky kurzu budou ve studijních materiálech v IS zveřejňovány všechny důležité doplňující informace a podklady související s kurzem (jeho začátkem, průběhem a ukončením).
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství.
Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání univerzity i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví.
Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia.
Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.