EVSb2034 Úvod do studia lidských práv

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Ľubomír Majerčík, LL.M. (přednášející)
Garance
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! EVS134 Úvod do studia lidských práv && ! NOW ( EVS134 Úvod do studia lidských práv )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 72/20
Mateřské obory/plány
předmět má 90 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz „Úvod do studia lidských práv“ si klade za cíl seznámit posluchače se základními poznatky z oblasti lidských práv. Student by měl nejprve získat díky rozboru historických a filozofických zdrojů ucelenou představu o myšlence lidských práv, která bude dále konkretizována pojednáním o nejdůležitějších systémech ochrany lidských práv se zvláštním důrazem na situaci v Evropě. Rozebrána tedy bude jak část teoretická, tak posléze reálná aplikace ochrany lidských práv v praxi prostřednictvím mezinárodních orgánů soudního typu. Posluchač bude seznámen se základními dokumenty z dané oblasti, jakož i s významnými teoretickými pracemi a skrze výklad o rozhodovací činnosti jednotlivých mezinárodních institucí rovněž s praktickým dopadem ochrany lidských práv. V jednotlivých seminářích bude věnována pozornost rozborům aktuálních problémů na poli lidských práv a vítá se co nejširší diskuze.
Výstupy z učení
Studenti se naučí orientovat v základech lidskoprávních debat a budou umět aplikovat lidskoprávní perspektivu na aktuální problémy.
Osnova
 • PROGRAM
 • 1) Úvodní hodina
 • 2) Vysvětlení základních pojmů (definice; universalismus;charakteristiky práv; generace práv; klasifikace, atd.)
 • 3) Filozofické prameny lidských práv
 • 4) Různé kultury a jejich přístup k lidským právům
 • 5) Historický vývoj ochrany lidských práv
 • 6) Průběžný test
 • 7) OSN a lidská práva (Charta, Všeobecná deklarace, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech)
 • 8) Ochrana lidských práv v Evropě (Rada Evropy, OBSE, EU)
 • 9) Ochrana lidských práv v rámci Rady Evropy (Evropská úmluva o lidských právech, Evropský soud pro lidská práva)
 • 10) Systémy ochrany lidských práv mimo Evropu
 • 11) Mezinárodní trestní spravedlnost
 • 12) Aktuální problémy ochrany lidských práv, diskuze
 • 13) Závěrečný test.
 • Literatura: bude k nalezení vždy s dostatečným předstihem před hodinou v interaktivní osnově a studijních materiálech.
Literatura
  povinná literatura
 • DUFEK, Pavel a Hubert SMEKAL. Lidská práva v mezinárodní politice. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 447 s. ISBN 978-80-7478-720-1. URL info
  neurčeno
 • DONNELLY, Jack. Universal human rights in theory and practice. 3rd ed. Ithaca: Cornell University Press, 2013. x, 320. ISBN 9780801477706. info
 • HAAS, Michael. International human rights : a comprehensive introduction. New York, NY: Routledge, 2008. xix, 440. ISBN 9780203936269. info
Výukové metody
Mezi použité výukové metody patří přednášky, přednášky expertů z praxe, diskuze, tříbení argumentace, použití audiovizuálních materiálů (filmy) a následná debata o nich.
Metody hodnocení
semestr je rozdělen do dvou bloků – první se věnuje teoretickým aspektům lidských práv, zatímco druhý mezinárodním systémům jejich ochrany. Po prvním bloku se testují znalosti a schopnost vlastní analýzy problematiky prostřednictvím distančního testu, který bude trvat dvě hodiny a bude vyžadovat kritické zamyšlení nad zadaným textem (podrobnosti budou včas sděleny). Vybrané budou hodiny vést odborníci z praxe. Součástí hodiny je diskuze, pro niž studenti předem připraví dotazy. Dalším požadavkem pro úspěšné absolvování kurzu je participace na vypracování projektu, který se zabývá vybraným lidskoprávním problémem, s nímž se Česká republika potýká . Po druhém bloku se ve zkouškovém období píše test stylem multiple choice v počítačové učebně, který slouží k ověření znalostí z celého semestru. Diskuzní otázky: max. 10 bodů (formulace otázek a účast v diskuzi) Skupinový projekt: max. 20 bodů (rozbor jednoho lidskoprávního problému v ČR) Průběžný test: max. 30 bodů (jedna velmi otevřená otázka) Závěrečný test: max. 40 bodů (test výběrem z vícero možností) Celkem: max. 100 bodů A 100–93 bodů B 92–84bodů C 83–75 bodů D 74–67 bodů E 66–60 bodů F 59 a méně
Informace učitele
Sledujte průběžně interaktivní osnovu. V případě zájmu o konzultaci, diskuzi, doporučení literatury atd. jsem k dispozici buď na mailu (hsmekal@fss.muni.cz) nebo osobně v místnosti č. 448. Jakýkoliv Váš dotaz či zájem o lidskoprávní problematiku je vítán! Podvodné plnění studijních povinností Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí pod-vodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vy-dávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševní-ho vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2021/EVSb2034