MVZn5013 Vybrané problémy dějin mezinárodních vztahů ve 20. a 21. století

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Adriana Ilavská (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U32
Předpoklady
! MVZ413 Problémy dějin MV ve 20. stol. && ! NOW ( MVZ413 Problémy dějin MV ve 20. stol. )
Základním předpokladem je schopnost pracovat s česky a anglicky psanou literaturou.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 67 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 7/67, pouze zareg.: 1/67
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá dějinami mezinárodních vztahů od 19. století do současnosti. Zaměřuje se na vzestup neevropských mocností, jeho příčiny, průběh a důsledky pro světovou politiku. Ukazuje, jak tyto mocnosti postupně převzaly a modifikovaly instituce zrozené v Evropě a využily je k posílení své pozice v systému mezinárodních vztahů.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni: chápat institucionální kontext mezinárodních vztahů v 19. a 20. století. chápat dopad západních institucí a idejí v neevropských zemích.
Osnova
 • 1. Uvedení do problematiky, seznámení s obsahem předmětu, zadání literatury. Mocenský vzestup Západu a jeho příčiny 2. Politický, hospodářský a mocenský vzestup USA v 19. století 3. Od Osmanské říše k modernímu Turecku 4. Čína ve světové politice od počátku 19. století do konce první světové války 5. Zrození moderního Japonska a jeho důsledky pro světovou politiku do konce první světové války 6. Čínsko-japonské soupeření 1918-1945 7. Zrození Sovětského svazu 8. Cesta SSSR k pozici supervelmoci 9. Role SSSR ve druhé světové válce 10. Role USA ve druhé světové válce aneb nástup globální supervelmoci 11 Japonsko 1945-1991 a jeho zahraniční politika: pod americkým dohledem 12. Sovětsko-čínské vztahy jako soupeření o vůdcovství v komunistickém světě 13. Čína a její zahraniční politika od 70. let 20. století. Zrození supervelmoci pro 21. století?
Literatura
  povinná literatura
 • Dějiny Ruska 20. století. Edited by Andrej Borisovič Zubov, Translated by Libor Dvořák - Zuzana Soukupo. Vydání první. Praha: Argo, 2015. 769 s. ISBN 9788025709641. info
 • FERGUSON, Niall. Civilizace : Západ a zbytek světa. Translated by Emanuel Geissler. Vyd. 1. Praha: Dokořán, 2014. 347 s. ISBN 9788073636067. info
 • CROZIER, Brian. Vzestup a pád sovětské říše. Translated by Nina Vrbovcová. 1. vyd. v čes. jazyce. Praha: BB art, 2004. 679 s. ISBN 8073413493. info
 • WANNER, Jan. Spojené státy a evropská válka, 1939-1945. Díl I., Pevnost Amerika : Pevnost Amerika (Variant.). Praha: Dokořán, 2001. 229 s. ISBN 80-86569-01-1. info
  neurčeno
 • FAIRBANK, John F. Dějiny Číny. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. 656 s. ISBN 9788074220074. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba literatury k rozšíření a prohloubení znalostí nabytých během přednášek, využití position paperu k analýze probírané látky, využití referátu ke zdokonalení prezentačních schopností studentů.
Metody hodnocení
1. zpracování a přednesení dvou referátů (10 minut, ve struktuře představení autora studie, hlavní teze textu, vlastní názor na text). 2. složení zápočtové písemné prověrky. Ta proběhne formou 5 otevřených otázek hodnocených 0-3 body v zápočtovém týdnu. Je třeba dosáhnout alespoň 60% bodů. 3. účast na seminářích 60% a více.
Informace učitele
Podrobný sylabus viz složka studijních materiálů v IS a interkativní osnova. UPOZORNĚNÍ: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2021, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/MVZn5013