BEP401Zk Osoby a jejich právní postavení v evropském kontextu

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
Mgr. Miloslav Hrdlička (přednášející)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Josef Bártů (pomocník)
JUDr. Lukáš Hadamčík, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Kotková (pomocník)
Mgr. Jana Malá (pomocník)
Mgr. Jana Mlýnková (pomocník)
Mgr. Jakub Pohl (pomocník)
Mgr. Bc. Svatava Veverková (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 214
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BEP401Zk/01: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 214, L. Hadamčík
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Zvláštní předpoklady předmětu nejsou vyžadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je studium osoby v právním smyslu jako základu právních vztahů. Obsahem výuky je charakteristika pojmu osoba v právním smyslu a jejích dvou podob, tj. osoby fyzické a osoby právnické, včetně základních právních způsobilostí osob fyzických a právnických, koncepce a typologie osob právnických. Samostatná pozornost je věnována právnímu postavení osob v právním smyslu jako subjektů jednotlivých typových právních vztahů v soukromém právu. Na závěr předmětu bude student způsobilý: - porozumět a vyložit obecnou charakteristiku fyzických a právnických osob, - aplikovat právní regulaci fyzických a právnických osob ve své praktické činnosti, - ovládat systémové začlenění právní regulace osob do širšího mimoprávního rámce.
Výstupy z učení
Studenti budou po skončení kurzu způsobilí:
- určit a charakterizovat osoby v právním smyslu v různých právních situacích;
- prakticky a s porozuměním pracovat se základním právním konceptem fyzických i právnických osob;
- odlišovat v rámci běžných praktických činností různé typy právnických osob;
- pracovat s osobami v právním smyslu v různých odvětvích soukromého práva.
Osnova
 • 1. Osoba v právním smyslu - obecná charakteristika 2. Charakteristika a způsobilosti fyzické osoby 3. Základní charakteristika a typy právnických osob 4. Soukromoprávní aspekty osobnosti a jejich ochrana 5. Neziskové právnické osoby 6. Evropské typy právnických osob 7. Osoby v právu rodinném 8. Statusové otázky práva rodinného 9. Subjekty dědického práva 10. Spotřebitel a jeho ochrana v evropském kontextu
Literatura
  povinná literatura
 • HURDÍK, Jan. Právnické osoby a jejich typologie. 2. dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009. xi, 108. ISBN 9788074001680. info
 • FIALA, Josef, Jan HURDÍK, Lenka JEŘÁBKOVÁ a Kateřina RONOVSKÁ. Občanské právo hmotné : multimediální učební text. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 97 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF ; č. 1). ISBN 80-210-3510-2. info
  doporučená literatura
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Právnické osoby na prahu nové doby IV. 2017. info
 • ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina, Jaroslav BENÁK a Martina GROCHOVÁ. Církev a stát 2015 - Církevní právnické osoby. 2015. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina a Vlastimil VITOUL. Právnické osoby na prahu nové doby. 2015. info
 • FRINTA, Ondřej. Právnické osoby. V Praze: Univerzita Karlova, 2008. 176 s. ISBN 9788087146071. info
 • BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva : veřejnoprávní subjektivita, veřejnoprávní korporace, veřejný ústav, právní povaha univerzity, právní povaha církví. Praha: Linde, 2006. 191 s. ISBN 8072015982. info
 • RONOVSKÁ, Kateřina. Soukromoprávní aspekty nadačního a spolkového práva v Čechách, ve Švýcarsku a v Nizozemí. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 255 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; č. 275). ISBN 80-210-3453-X. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Autonomie vůle v rodinném právu v česko-italském porovnání. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 264 s. (Spisy PrF MU v Brně. Řada teoretická ; 267). ISBN 80-210-3093-3. info
 • HURDÍK, Jan. Právnické osoby : (obecná právní charakteristika). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 169 s. (Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 232). ISBN 80-210-2278-1. info
 • TELEC, Ivo. Spolkové právo. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xix, 254. ISBN 8071791946. info
 • HURDÍK, Jan a Ivo TELEC. Zákon o nadacích a nadačních fondech : komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 1998. xxxix, 332. ISBN 8071791997. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Na přednáškách je studentům poskytnuta základní orientace v předmětu, na seminářích jsou poznatky prohlubovány a procvičovány. Důležitou metodou je samostudium.
Metody hodnocení
Zkouška má písemnou a ústní část. Písemnou část zkoušky představuje zpracování odborné práce na zvolené téma (odbornou prací na zvolené téma, sepsanou v rozsahu 10 - 15 normostran v souladu s publikovanou směrnicí děkana Právnické fakulty MU v Brně, se ověřuje schopnost studenta formulovat ucelený odborný text, pracovat s odbornou literaturou, jakož i aplikovat získané vědomosti). Téma odborné práce je nutné zvolit (v IS MU) nejpozději do 30. 4. Ústní část zkoušky představuje obhajoba zpracované odborné práce a prezentace znalostí jednotlivých právních odvětví vyučovaných v rámci předmětu k dotazům zkoušejícího kladeným s ohledem na zvolené téma odborné práce.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BEP401Zk