BEV403Zk Trestní právo v evropském prostředí

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. David Čep, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D., LL.M. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
Mgr. Katarína Kandová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 129
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 41/40, pouze zareg.: 9/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 3/40
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Uvést posluchače studijního oboru do další problematiky vnitrostátního trestního práva hmotného a procesního, jakož i do problematiky vztahů obou uvedených trestně právních odvětví k právu komunitárnímu a unijnímu, z hlediska jejich styčných ploch. Student bude po absolvování výuky schopen základní orientace ve vývoji trestních aspektů současného evropského práva.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni : - charakterizovat základní znaky trestného činu, resp. základy trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob - znát základy se v průběhu českého trestního řízení - vnímat narůstající vliv evropského právního prostředí na české trestní právo hmotné a na český trestní proces - uvědomit si perspektivy dalšího možného vývoje českého trestního práva
Osnova
 • Trestný čin (provinění) a jeho skutková podstata. Formy trestného činu (příprava, pokus, dokonání, trestná součinnost, organizovaný zločin,, souběh a recidiva, vyloučení trestnosti činu a zánik trestnosti činu). Tresty, ochranná opatření, opatření, zánik trestů, ochranných opatření a opatření. Zvláštní část trestního práva hmotného (systematika a obsah, vztah obecné a zvláštní části trestního práva hmotného). Subjekty trestního řízení. Dokazování a rozhodnutí v trestním řízení. Zvláštní část trestního práva procesního (stadia trestního řízení). Trestní právo hmotné a procesní, mezinárodní právo veřejné, mezinárodní právo trestní, evropské právo a "evropské trestní právo". Právní styk s cizinou - klasický a "evropský". Modelové trestní zákonodárství v evropském prostředí. Mezinárodní trestní soudy.
Literatura
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí. Brno: Masarykova univerzita; Právnická fakulta, 2009. 184 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity AUBI. ISBN 978-80-210-4982-6. info
 • TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. 459 s. ISBN 9788072017379. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - zvláštní část. Fryšták Marek a kol. 2,. Ostrava: Key Publishing, 2009. 170 s. Právo. ISBN 978-80-7418-040-8. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Kateřina PŘEPECHALOVÁ a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo hmotné - obecná část. Fryšták Marek a kol. 2. vyd. Ostrava: Key Publishing, 2009. 157 s. Právo. ISBN 978-80-7418-039-2. info
 • FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Roman HEINZ, Daniel PROUZA a Eva ŽATECKÁ. Trestní právo procesní. Fryšták Marek a kol. 2. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2009. 265 s. Právo. ISBN 978-80-7418-041-5. info
 • FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1. info
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar, Jaroslav FENYK a Tomáš GŘIVNA. Trestní právo procesní. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2008. 822 s. ISBN 9788073573485. info
 • TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xlviii, 87. ISBN 8071794309. info
 • FENYK, Jaroslav. Projekt modelového trestního práva Corpus Juris a právo na spravedlivý proces. In Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. AUC Iuridica 1/2006. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2006. s. 35-43. info
 • FENYK, Jaroslav a Světlana KLOUČKOVÁ. Mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2005. 1019 s. ISBN 8072015273. info
 • PIKNA, Bohumil. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu : (oblast policejní a justiční spolupráce) : vysokoškolská právnická učebnice. Praha: Linde, 2003. 439 s. ISBN 8072014498. info
Výukové metody
Vysvětlení základních teoretických institutů trestního práva procesního na výkladu zásad provázeném konkrétními praktickými případy. Promítnutí evropských aspektů trestního práva do českého národního prostředí, zejména vysvětlením smyslu právních nástrojů ES/EU (mezinárodní smlouvy, rámcová rozhodnutí a rozhodovací praxe Evropského soudního dvora). Interaktivní způsob přednášky reagující na případné podněty ze strany studentů.Všechny hlavní problémy jsou prezentovány pomocí power pointové prezentace, která je přístupná v informačním systému fakulty.
Metody hodnocení
Výuka je založena na přednáškách. Pro získání zápočtu studenti se musí aktivně účastnit přednášek a řešení praktických případů, modelových případů a případových studií založených na rozhodnutích Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora. Studenti se připravují doma (individuální studium zákonů, případů, literatury a power point prezentací) vedle účasti na přednáškách. Studenti musí řešit právní problémy v průběhu ústní zkoušky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BEV403Zk