BEV802K Základy pracovního práva a sociálního zabezpečení v EU

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Jana Komendová, Ph.D.
Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení - Právnická fakulta
Rozvrh
každé liché pondělí 16:00–17:40 302
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BEV802K/01: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každé liché pondělí 18:00–19:40 302, J. Komendová
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 81 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 51/81, pouze zareg.: 0/81, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/81
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto kurzu se studenti zabývají studiem komunitárního práva v oblasti sociální politiky; studují základy pracovního práva a práva sociálního zabezpečení v EU. Nejdříve je věnována pozornost primárnímu právu - zakládajícím smlouvám a jejich ustanovením týkajícím se sociální politiky. Dále je věnována pozornost sekundárnímu právu. Budou rozebírány nařízení a směrnice týkající se individuálního i kolektivního pracovního práva a nařízení týkající se koordinace soustav sociálního zabezpečení. Bude věnována pozornost i judikatuře Evropského soudního dvora v této oblasti. Na konci kurzu budou studenti schopni orientovat se v komunitárním právu v oblasti sociální politiky a pochopit způsob jeho transformace do českého pracovního práva i do práva sociálního zabezpečení.
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování předmětu schopen popsat vybrané aspekty sociální politiky EU, identifikovat oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení upravené unijním právem a použít úpravu obsaženou v předpisech unijního práva týkající se volného pohybu pracovníků a koordinace systémů sociálního zabezpečení, které mají přímý účinek.
Osnova
  • Vymezení pojmu sociální politika v EU; úprava sociální politiky v zakládajících smlouvách a rozbor jednotlivých ustanovení; přehled a rozbor směrnic v oblasti individuálního a kolektivního pracovního práva; volný pohyb zaměstnanců a rozbor nařízení č. 1612/68; koordinace soustav sociálního zabezpečení; rozbor nařízení č. 883/04.
Literatura
    povinná literatura
  • KOMENDOVÁ, Jana. Základy pracovního práva EU. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 252 s. ISBN 978-80-7552-286-3. info
Výukové metody
Přednášky s použitím prezentace v PowerPoint; diskuse o konkrétní úpravě.
Metody hodnocení
Zpracování písemné práce na zadané téma a její obhajoba v rámci kolokvia
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BEV802K