BN606K Katastr nemovitostí

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 25. 2. 8:00–9:40 124, 10:00–11:40 124, Pá 5. 3. 8:00–9:40 124, 10:00–11:40 124, Pá 19. 3. 8:00–9:40 124, 10:00–11:40 124
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní znalost právní úpravy týkající se katastru nemovitostí.
Výstupy z učení
Student bude na konci kursu znát teoretické a praktické poznatky z oblasti katastru nemovitostí. Bude schopen pracovat s prameny práva, které se katastru nemovitostí týkají. Na základě porozumění podstaty a poslání katastru nemovitostí student bude schopen vysvětlit jeho funkce a zásady vedení. Bude se orientovat ve všech formách zápisu do katastru nemovitostí, jak po teoretické, tak praktické stránce.
Osnova
 • Katastr nemovitostí jako veřejný seznam. Základní zásady vývoje evidence nemovitostí. Význam rekodifikace soukromého práva pro evidenci práv v katastru nemovitostí a jejich ochranu. Pojem, funkce, cíl, předmět a obsah katastru. Zápisy práv a jiných údajů do katastru – obecná východiska. Vklad, záznam, poznámka do katastru nemovitostí a jejich výmaz. Zápis jiných údajů do katastru nemovitostí. Geometrický plán. Oprava chyby v katastrálním operátu. Obnova katastrálního operátu. Pozemkové úpravy a katastr nemovitostí. Poskytování údajů z katastru. Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných ve vztahu ke katastru nemovitostí. Odpovědnost za porušování povinností na úseku katastru nemovitostí. Státní správa na úseku katastru nemovitostí. Obce a orgány veřejné správy ve vztahu ke katastru nemovitostí. Katastr nemovitostí a přezkumná činnost soudů.
Literatura
  doporučená literatura
 • Nový katastrální zákon : poznámkové vydání s vybranou judikaturou. Edited by Petra Janků - Daniela Šustrová - Pavel Vrcha. Praha: Linde, 2014. 335 s. ISBN 9788072019342. info
 • Katastrální zákon : komentář. Edited by Petr Baudyš. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxviii, 39. ISBN 9788074005251. info
 • Katastrální zákon : komentář. Edited by Eva Barešová. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer, 2015. xv, 453. ISBN 9788074787034. info
 • BUMBA, J. "Geometrický plán". Linde. Praha, a. s.,, 1999. info
 • Franková, Martina a kol.: Úvod do pozemkového práva, 1.vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014, 240 s. ISBN 978-80-87488-19-5
 • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8. info
 • BUMBA, Jan. České katastry od 11. do 21. století. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 190 s. ISBN 9788024723181. info
  neurčeno
 • ŠUSTROVÁ, Daniela, Petr BOROVIČKA a Jaroslav HOLÝ. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. xvii, 367. ISBN 9788075527745. info
Výukové metody
Přednášky. Analytický pohled přednášejícího na platnou právní úpravu, související judikaturu, aplikační problémy související s přednášenou látkou. Využití powerpointových prezentací. Interaktivní přístup ke studentům v rámci přednášky. Možnost studentů klást otázky k problematice prezentované na přednášce.
Metody hodnocení
Kolokvium - kolokviální písemná práce a její ústní prezentace a prokázání znalosti v základních institutech katastru nemovitostí.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BN606K