BV204Zk Management

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
12/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 25. 2. 16:00–17:40 133, 18:00–19:40 133, Pá 19. 3. 16:00–17:40 025, 18:00–19:40 025, Pá 28. 5. 14:00–15:40 025, 16:00–17:40 025
Předpoklady
! OBOR ( PR ) && ! OBOR ( PR01 ) && ! PROGRAM ( N - VS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 94/110, pouze zareg.: 1/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
popsat a vysvětlit: systém managementu sestávající ze 3 pilířů (osobní management, všeobecný managemnent, vůdcovství), 4 pojetí obsahu všeobecného managementu a základy manažerských komponent v jeho rámci, základy klasického přístupu k strategickému managementu, nejznámější motivační teorie, cíle finančního managementu, vztah mezi cizím a vlastním kapitálem.
dokázat identifikovat příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky jakékoliv organizace
aplikovat metody: SWOT, rozhodovací analýzy a modifikovaného rozhodovacího procesu
navrhnout doporučení: změn financování organizace, k provádění personálních činností, zejména pak k hodnocení, odměňování a motivování zaměstnanců
posoudit skutečný stav hospodaření organizace, posoudit také výši zadlužení nebo likvidity organizace
Osnova
 • Systém managementu – univerzální nástroj pro výkon a rozvoj poslání jedince, zájmové skupiny a jakékoliv organizace
 • Všeobecný management – pojetí jeho obsahu
 • Strategický management (SM) s důrazem na klasický přístup k SM
 • Řízení lidských zdrojů a teorie motivace
 • Základy finančního managementu
Literatura
  povinná literatura
 • VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 432 s. ISBN 9788021042643. info
 • PLAMÍNEK, Jiří. Vedení lidí, týmů a firem : praktický atlas managementu. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2008. 204 s. ISBN 9788024724485. info
  doporučená literatura
 • WRIGHT, Glen a Juraj NEMEC. Management veřejné správy : teorie a praxe. Vyd. 1. Praha: Ekopress, 2003. 419 s. ISBN 80-86119-70-X. info
 • VÁGNER, Ivan a Miroslav WEBER. Osobní management. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 142 s. ISBN 9788021042650. info
 • KATRŇÁKOVÁ, Hana, Ivan VÁGNER a Miroslav WEBER. Personal management & leadership : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 104 + CD. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 17). ISBN 80-210-3935-3. info
 • DRUCKER, Peter F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002. 300 s. ISBN 80-7261-066-X. info
 • HANZELKOVÁ, Alena, Miloslav KEŘKOVSKÝ a Oldřich VYKYPĚL. Strategické řízení : teorie pro praxi. 3. přepracované vydání. Praha: C.H. Beck, 2017. xxii, 232. ISBN 9788074006371. info
 • VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 2. rozš. vyd. Praha: Management Press, 2009. 324 s. ISBN 9788072611973. info
Výukové metody
Kombinace přednášek a cvičení (týmové řešení specifických úkolů v rámci některých konzultací), diskuse
Metody hodnocení
Úspěšné ukončení předmětu:
Zkouška: písemná forma testu + ústní přezkoušení
Informace učitele
Ke každé konzultaci budou do "Interaktivních osnov" vkládány power-point prezentace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/BV204Zk