BZ508Zk Obchodní závazky

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
12/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. David Raus, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková
Rozvrh
Pá 7. 10. 13:30–15:00 034, 15:05–16:35 034, Pá 21. 10. 13:30–15:00 133, Pá 4. 11. 13:30–15:00 133, Pá 11. 11. 13:30–15:00 133, 15:05–16:35 133
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy právní úpravy obchodních závazkových vztahů. Studenti se naučí rozlišovat druhy obchodních závazkových vztahů, vznik, zajištění a zánik závazků. Naučí se rozlišovat prameny a pravidla smluvního obchodního práva. Seznámí se se základy z právní úpravy smluvních typů.
Osnova
  • Druhy obchodních závazkových vztahů. Prameny a pravidla smluvního obchodního práva. Uzavírání smluv a zajištění a zánik závazků. Smluvní typy - kupní smlouva. Smluvní typy - smlouva o dílo, leasingové operace. Smluvní typy - ostatní typy smluv.
Literatura
  • BEJČEK, Josef. Nástin obchodního práva II. Obchodní závazkové vztahy. Cenné papíry. 2., upravené. Brno: MU, 2009. info
  • MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 1.dotisk 4.aktualiz.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 346. ISBN 978-80-210-4619-1. info
  • HAJN, Petr a Josef BEJČEK. Jak uzavírat obchodní smlouvy. 2. vyd. Praha: Linde, 2003. 284 s. ISBN 80-7201-415-3. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou kolektivních konzultací. Další požadavky na studenta: Individuální práce sloužící ke kontrole samostudia Rozsah práce: 4 - 5 stran. Obsah práce: Rozbor zadaných právních problémů, které mohou spočívat buď ve výkladu zákonných ustanovení nebo ve vyřešení konkrétních případů.
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.