D2FIP07 Monetární ekonomie

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc. (cvičící)
Garance
doc. Ing. Jiří Blažek, CSc.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět zařazený do doktorského studijního programu se soustřeďuje na objasnění a výklad vybraných problémů centrálního bankovnictví. Kurz se zabývá zejména úlohou centrální banky v tržní ekonomice a s tím souvisejícími otázkami měnového, úvěrového a kurzového transmisního mechanismu, modifikací transmisních mechanismů měnové politiky, multiplikačními procesy a dále transformací funkcí centrální banky v podmínkách vstupu ČR do jednotného měnového systému (euroměnového systému). Součástí kurzu budou rovněž vybrané otázky fungování ČNB (organizační struktura, řízení, právní úprava, bilance, rozpočet atd.). Rovněž tak i vybrané problém Evropské centrální banky.
Osnova
  • 1. Úvod – základní terminologie a přehled základních funkcí centrálních bank, historický přehled systémů bankovnictví a jejich geneze až k současnému systému, fungování zlatého standardu a jeho postupné nahrazení nekrytým standardem. Centrální banka jako banka bank a banka státu 2. Emise peněz a kvantitativní rovnice – emise hotovostních peněz, ražebné, emise vnitřních (bankovních) peněz, peněžní agregáty, schopnost centrálních bank ovlivňovat peněžní agregáty, endogenita vs exogenita peněz, kvantitativní rovnice a na ní navazující teorie, podstata inflací a hyperinflací 3. Transmisní mechanismy a nástroje centrální banky – odlišení měnového, úrokového, kurzového transmisního mechanismu a jejich interakce, vliv centrální banky na vývoj úvěrů, výnosová křivka a její souvislost s měnovou politikou 4. Režim měnového cílení – návaznost na moneteristickou teorii, způsoby cílení měnových agregátů, ne/stabilita poptávky po penězích, výhody a nevýhody měnového cílení, praktické zkušenosti s měnovým cílením (tzv. „monetaristický experiment“, české zkušenosti) 5. Režim fixního kurzu a jiné kurzové politiky – endogenita měnového vývoje při fixním kurzu, vývoj úroků při fixním kurzu, výhody a nevýhody fixního kurzu, praktické příklady zemí. Systém posuvného zavěšení a systém kurzového rozpětí, režim free float. Úroková parita a vliv měnové politiky na měnový kurz při režimu free float. 6. Měnová krize ve světě a měnová krize v ČR – teorie měnových krizí, nerovnováhy platební bilance, indikátory měnových krizí a jejich aplikace na českou ekonomiku, algoritmus průběhu měnové krize, chování spekulantů a obrana centrální banky. Politika ČNB v průběhu měnové krize 1997 a vývoj po krizi 7. Cílování inflace jako měnověpolitický režim – důvody zavedení a ekonomická východiska zavedení cílování inflace, didaktický strukturální model cílování inflace, některé aktuální problémy měnové politiky založené na cílování inflace, otázka transparence měnové politiky a přímého ovlivňování ekonomických očekávání subjektů 8. Mix měnové a fiskální politiky – reakční funkce centrální banky a vlády, vnitřní a vnější rovnováha, účinnost měnové a fiskální politiky v modelu efektivní tržní klasifikace, efektivní tržní klasifikace v ČR 9. Nezávislost měnové politiky - různé modely institucionálního uspořádání centrálních bank, jejich vztah k zákonodárným a výkonným složkám moci, dynamická nekonzistence politik, diskrece vs pravidla v měnové politice 10. Regulační funkce centrálních bank – důvody k regulaci bankovního sektoru, základní přístupy a pojmy související s regulací bank a dalších subjektů finančního trhu, kapitálová přiměřenost, projekt Basel II 11. Měnové unie – teorie optimálních měnových oblastí, přínosy a náklady členství v měnové unii, asymetrické šoky, nominální a reálné úrokové míry v měnové unii, míry inflace a konvergenční procesy uvnitř měnových unií, problémy fiskální politiky v měnových uniích. Praktické zkušenosti z EMU, implikace pro ČR
Literatura
  • BLAŽEK, Jiří. Základy ekonomie. 2. opr. vyd. Brno: Doplněk, 2002. 215 s. ISBN 8072390953. info
Výukové metody
individuální a kolektivní konzultace
Metody hodnocení
Součástí absolvování předmětu bude zpracování odborné eseje k dané přednášené problematice. Podrobné podmínky budou sděleny posluchačům na zahájení kurzu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/D2FIP07