D2FIP16 Správní právo pro finanční právo - správní proces

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání znalosti o místě a významu správního právního práva procesního v systému správního práva, pochopení a schopnosti aplikovat základní pricnipy činnosti správních orgánů, a to v jednotlivých formách procesních postupů správních orgánů. Získání orientace a schopnosti používat jednotlivých procesních postupů a hlavních procesních úkonů v těchto procedurách, poznatků o režimech přezkoumání správních rozhodnutí, a dovedností uplatňovat tyto procesní a přezkumné mechanismy. Získání schopnosti práce s relevantní judikaturou.
Osnova
  • Pojem, podstata a poslání správního práva procesního, postavení správního práva procesního v systému správního práva. Pojem a druhy správních procesů, obecná a zvláštní úprava procesních postupů. Rozsah působnosti správního řádu. Základní zásady činnosti správních orgánů, rozsah působnosti základních zásad. Pojem a definice správního řízení, subjekty správního řízení,správní orgány , úkony správních orgánů, účastníci řízení, oprávnění a povinnosti účastníků řízení, lhůty a počítání času, postup před zahájením řízení, zahájení řízení, podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování, předběžné otázky, zajišťovací prostředky, přerušení a zastavení řízení, zvláštní druhy řízení, rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí, nicotnost rozhodnutí, ochrana před nečinností, odvolání, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení a nové rozhodnutí ve věci, uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví, exekuce. Úprava vyjádření, osvědčení a sdělení. Veřejnoprávní smlouvy. Opatření obecné povahy. Stížnosti. Systém soudní kontroly veřejné správy, soudní kontrola v rámci správního soudnictví, přezkum podle části páté o.s.ř., ústavní soudnictví.
Literatura
    povinná literatura
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněn. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 421 stran. ISBN 9788073806880. info
Výukové metody
Výběrové přednášky, samostudium, četba, diskuse, konzultace, interaktivní osnova, závěrečný individuální projekt
Metody hodnocení
Diskuse, prezentace, závěrečný individuální projekt, zápočet. Student písemně zpracuje a, s cca týdenním předstihem před termínem pro udělení zápočtu, odevzdá práci v rozsahu cca 10 - 12 stran strojopisu na dílčí téma v rámci daného předmětu, které si sám vybere. Tuto práci musí být schopen při zápočtovém setkání s vyučujícím obhájit. Po splnění předepsaných podmínek obdrží zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/D2FIP16