DA1JAZ03 German I

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
Mgr. Petra Stárková (pomocník)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Centrum jazykového vzdělávání
Předpoklady
Předpokládá se složená zkouška z právnické němčiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci jazykového kurzu budou doktorandi schopni číst s porozuměním akademickou či odbornou literaturu, sledovat odborné či akademické přednášky, zúčastnit se diskuse, písemně shrnout obsah přečteného odborného či akademického textu.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen sestavit jednoduchý písemný projev (resumé doktorandské práce), provést analýzu vybraného odborného textu a jeho interpretaci, vést diskusi o odborné problematice a argumentovat.
Osnova
  • Odborné téma dle zaměření doktorandského studia. Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, na problematiku vědního oboru a na vlastní profesionální uplatnění.
Literatura
  • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Klaus Weber - Dieter Guntz. 19., neu bearbeitete Aufl. München: C.H. Beck, 2007. xviii, 148. ISBN 9783406553929.
  • Der Brockhaus. Recht. Dirk Gasse. F.A. Brockhaus.Leipzig-Mannheim. 2002. ISBN 3-7653-0561-8
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu doktorandské práce. Konzultace s vyučujícím. Analýza vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse k odborné problematice. Argumentace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě posouzení samostatného písemného projevu - résumé vážící se ke studované literatuře nebo disertační práci (600-700 slov) - seznam klíčové terminologie (50 termínů)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Postup při zkoušce: a) Zkoušenému je předložen k hlasitému přečtení libovolný text z nastudované odborné literatury v rozsahu 20 - 25 řádek; porozumění textu se ověřuje překladem, reprodukcí obsahu v německém jazyce, příp. kontrolními otázkami. b) Schopnost porozumět odbornému projevu z poslechu se zjišťuje tak, že zkoušený vyslechne krátký souvislý text v německém jazyce ze svého studijního oboru (buď ze záznamu, nebo přednesený examinátorem) a poté reprodukuje jeho obsah v německém jazyce, příp. v češtině. c) Schopnost hovořit se prověřuje cizojazyčným expozé zkoušeného zaměřeným na problematiku jeho širšího vědního oboru a užší specializace, doktorské disertace, stavu a perspektiv rozvoje zkoumané látky, vlastního profesionálního uplatnění a dalších výhledů, činnosti pracoviště apod. Na něj navazují doplňující otázky examinátora, čímž je monologický projev rozšířen na dialog.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DA1JAZ03