DO1MPV01 Vztah mezinárodního práva a práva EU - autonomie práva EU

Právnická fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Solidní obecná znalost MPV a práva EU na magisterské úrovni
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vztah práva mezinárodního a práva EU je zkoumán z hlediska obou těchto systémů s ohledem na genezi práva EU zpočátku jako specifické složky mezinárodního práva, která se postupně relativně osamostatnila. Důraz je kladen na specifika práva EU, vyplývající z jeho subordinační povahy, tedy protikladu koordinační povahy práva mezinárodního. Jedná se o základní otázku, jejíž pochopení je nezbytné pro jakékoli další studium mezinárodního a evropského práva. Oba tyto systémy uplatňují zcela rozdílné metody regulace. Oba se také zcela rozdílným způsobem přímo vztahují na jednotlivce. Ke zvláštnímu případu prolínání obou systémů dochází tam, kde EU vystupuje v mezinárodních vztazích jako subjekt mezinárodního práva (např. uzavírá mezinárodní smlouvu).
Výstupy z učení
Student bude mít po absolvování předmětu jasno v tom, jaké jsou regulační metody a vynutitelnost u obou uvedených právních systémů. Rovněž bude schopen spolehlivě určit, kdy se vztahy mezi členskými státy řídí právem EU a kdy právem mezinárodním, tedy kde se nachází dělící čára mezi oběma systémy. Bude rovněž moci aplikovat metodu koordinační na vztahy upravené mezinárodním právem a metodu subordinační na ty, které reguluje právo EU. Uvedené poznatky bude moci uplatnit i na přímý účinek mezinárodního nebo unijního práva na jednotlivce. Student se rovněž bude způsobilý orientovat se ve složitých situacích absolutního prolínání obou systémů tam, kde EU vystupuje v mezinárodních vztazích jako subjekt práva.
Osnova
 • 1. Vznik systému komunitárního (unijního) práva na základě práva mezinárodního (prvotní judikáty Soudního dvora Van Gend en Loos, Costa v. ENEL).
 • 2. Koordinační charakter mezinárodního práva a subordinační charakter evropského práva. Podstata nadstátnosti ES (EU) a její promítnutí do systému práva jako nástroje subordinace.
 • 3. Autonomie práva ES (EU) jako důsledek oddělení od mezinárodního práva. Pojem této autonomie.
 • 4. EU jako subjekt mezinárodního práva. Způsobilost uzavírat mezinárodní smlouvy podle práva mezinárodního a práva EU.
Literatura
  povinná literatura
 • M. Tomášek, V. Týč a kol. Evropské právo, 2. vyd., Leges, Praha 2017
 • V. Týč, Základy práva EU pro ekonomy, 7. vyd., Leges, Praha 2017
 • J. Malenovský, Mezinárodní právo veřejné, obecná část, 7. vyd., Doplněk, Brno, 2017
Výukové metody
samostudium, konzultace
Metody hodnocení
ústní přezkoušení formou pohovoru
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2022/DO1MPV01