DO1TRPR01 Trestní právo hmotné I.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Předpoklady
Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je orientován na problematiku postavení trestního práva v systému vnitrostátního práva a v evropském právním prostředí. Jeho cílem je prohloubení teoretických poznatků a identifikace problémů souvisejících s procesem europeizace trestního práva.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: - hlouběji porozumět specifickému postavení trestního práva v systému práva, - identifikovat problémy spojené s procesem europeizace trestního práva - napsat odbornou esej spojující téma disertační práce s obsahovým zaměřením předmětu.
Osnova
 • 1. Trestní právo hmotné v systému práva vnitrostátního. 2. Vnitrostátní trestní právo hmotné v evropském prostředí. 3. Trestněprávní aspekty Lisabonské smlouvy a Listiny základních práv EU.
Literatura
 • Klimek.L.: Základy trestného práva Európskej únie. Bratislava. Wolters Kluwer. 2017.
 • Kratochvíl, Vladimír a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009
 • Criminal Law Functions of the Reform Treaty of Lisabon. In: Knez, Rozehnalová, Týč a kol. Five Years of EU Membership Case of Czech Republic and Slovenian Law. Maribor : University of Maribor, 2009. od s. 1 - 10, 10 s. Nr. 1. ISBN 961-6399-58-6.
 • Corpus Iuris. Brno, P. Sypták 1998 (překlad D. Jílek, J. Fenyk).
 • Penal Principles of the Treaty of Lisbon in Comparison with the Treaty Establishing a Constitution for Europe. In Hurdík, J., Polčák, R., Smejkalová, T. Czech Law in European Regulatory Context. Wien München : Verlag Medien und Recht, 2009. 20 s. ISBN 97
 • Lewisch, P.: Verfassung und Strafrecht. Wien, WUV 1993
 • Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský: Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-333-2
 • Jelínek,J., Ivor.J. a kol.: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, 384 s.
 • Delmas-Marty, M.: Corpus iuris der strarechtlichen Regelungen zum Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union. Köln etc., C. Heymans Verlag KG 1998
 • Delmas-Marty, M.: Corpus iuris - introducing penal provisions for the purpose of the financial interests of the European Union. Paris, Economica 1997
 • JELÍNEK, Jiří a Jaroslav IVOR. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015. 384 stran. ISBN 9788075020802. info
 • JELÍNEK, Jiří. Trestní právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2014. 367 s. ISBN 9788075020413. info
 • KOSAŘ, David, Michal BOBEK, Jiří KMEC a Jan KRATOCHVÍL. Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. s. forthcoming, 269 s. ISBN 978-80-7400-460-5. info
 • IVOR, Jaroslav, Libor KLIMEK a Jozef ZÁHORA. Trestné právo Európskej únie a jeho vplyv na právny poriadok Slovenskej republiky. 1. vyd. Žilina: Eurokódex, 2013. 888 s. ISBN 9788081550171. info
 • KMEC, Jiří, David KOSAŘ, Jan KRATOCHVÍL a Michal BOBEK. Evropská úmluva o lidských právech. Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. 1696 s. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-365-3. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné : obecná část. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xl, 921. ISBN 9788071790822. info
 • Principles, rules and limits of europeanisation of national legal system. Edited by Filip Křepelka - Markéta Selucká - Rajko Knez. Maribor: Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, 2011. 383 s. ISBN 9789616399623. info
 • BOBEK, Michal, Petr BŘÍZA a Jan KOMÁREK. Vnitrostátní aplikace práva Evropské unie. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxvii, 606. ISBN 9788074003776. info
 • SOLNAŘ, Vladimír, Jaroslav FENYK, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Marie VANDUCHOVÁ. Systém českého trestního práva. 1.vydání. Praha: Novatrix, s.r.o., 2009. 942 s. ISBN 978-80-254-4033-9. info
 • HURDÍK, Jan, Josef FIALA a Markéta SELUCKÁ. Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). / editoři Jan Hurdík, Josef Fiala, Markéta Selucká. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 426 s. Spisy Právnické fakulty MU. Řada teoretická ; 305. ISBN 80-210-4182-X. info
 • FIALA, Josef a Jan HURDÍK. Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5.10.2005. / editoři: Jan Hurdík, Josef Fiala. 2005. info
 • Das Corpus juris als Grundlage eines europäischen Strafrechts :europäisches Kolloquium, Trier, 4.-6. März 1999. Edited by Barbara Huber. Freiburg im Breisgau: Edition iuscrim, 2000. xiv, 366 s. ISBN 3-86113-932-4. info
 • The implementation of the Corpus Juris in the member states :penal provisions for the protection of European finances. Edited by Mireille Delmas-Marty - J. A. E. Vervaele. Antwerpen: Intersentia, 2000. x, 394 s. ISBN 90-5095-097-3. info
 • BARATTA, Alessandro. Sociologie trestního práva. Translated by Pavel Hungr. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 180 s. ISBN 8021012277. info
Výukové metody
Přednášky, diskusní semináře, individuální konzultace, samostudium.
Metody hodnocení
Zápočet. Odborná esej v rozsahu 15 - 25 rukopisných stran obsahově vycházející z tématu disertace ve spojení s obsahovým zaměřením Trestního práva hmotného I, zpracovaná za využití odborné literatury doporučené či další, studentem vyhledané. Rozprava nad esejí.
Další komentáře
Studijní materiály

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO1TRPR01