DO2TRPR02 Trestní právo procesní II.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Trestní právo procesní I Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Trestní právo procesní jako nadstavbová forma studia magisterského studijního programu, zaměřená jednak na otázky vědy trestního práva a jednak na specifické požadavky příslušné disertační práce. Trestní právo procesní - II Funkce, základní zásady a hlavní instituty obecné části trestního práva procesního, analyzované z hlediska jejich pojetí (pojmu), forem (druhů) a funkcí (fungování) z hlediska potřeb trestního řízení a trestního práva procesního. Historické souvislosti českého trestního řízení a zahraničních modelů - kontinentální a anglosaský, včetně nové evropské dimenze.
Výstupy z učení
Student rozvine znalosti ze základů trestního řízení a trestního práva procesního získané v předchozím semestru. Jednotlivé zásady, které si osvojil, budou představeny v aplikační praxi - judikatura obecných soudů a Ústavního soudu v rámci zejména práva na spravedlivý proces (např. vazba, vydávací řízení).
Osnova
 • Osnova (ve vyučovacím jazyce): - funkce a základní zásady trestního práva procesního - trestní proces a jeho zákonná a ústavní rovina - učení o základních institutech trestního práva procesního /různá pojetí subjektů trestního řízení a jejich klasifikace, funkce subjektů/ - procesní úkony obecně a zvláštní procesní úkony sloužící k zajištění osob a věcí významných pro trestní řízení - ústavní a mezinárodněprávní limity vazby a zadržení - judikatura obecných soudů a Ústavního soudu
Literatura
 • - Císařová, D.: Subjekty trestního řízení, Trestní právo č. 9/1998
 • Šámal, P., Růžička, M., Novotný, F., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2003
 • - Císařová, D.: Obhájce v československém trestním řízení, Praha, UK 1966
 • - Jelínek, J.: Poškozený v českém trestním řízení, Praha, Karolinum 1998
 • - Schroeder, F. Ch.: Strafprozessrecht, 2. Aufl., München, C. H. Beck 1997
 • - Císařová, D.: K aktuálním teoretickým a praktickým problémům postavení subjektu v trestním řízení, AUCI č. 4/1983
 • - Filip, J.: Ústavní právo 1. Základní pojmy a instituty. Ústavní základy ČR, 3. vyd., Brno, MU v Brně 1999
 • FENYK, Jaroslav, Jan PROVAZNÍK a Bohumil REPÍK. Hlava III. Ochrana ústavně zaručených základních práva a svobod. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 55-91. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav a Jan PROVAZNÍK. Hlava VII. Státní zastupitelství. In FENYK, Jaroslav; CÍSAŘOVÁ, Dagmar; GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 174-188. ISBN 978-80-7598-306-0. info
 • FENYK, Jaroslav. Systém veřejné žaloby ve vybraných evropských státech. Státní zastupitelství. Wolters Kluwer ČR a.s., 2018, roč. 16, č. 4, s. 10-16. ISSN 1214-3758. Repozitář MU info
 • FENYK, Jaroslav. Úvaha o dovolání v českém trestním řízení a možnosti uplatnění zákazu dvojího, resp. opětovného ohrožení. In Gřivna Tomáš. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. Praha: C. H. Beck, 2018. s. 41-48. ISBN 978-80-7400-709-5. info
 • FENYK, Jaroslav, Ladislav SMEJKAL a Irena BÍLÁ. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim: komentář. 2. podstatně přeprac. a dopl. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 272 s. Komentáře. ISBN 978-80-7552-965-7. info
 • FENYK, Jaroslav a Ladislav SMEJKAL. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. 169 s. komentáře. ISBN 978-80-7357-720-9. info
 • STŘÍŽ, Igor, Přemysl POLÁK, Jaroslav FENYK a Roman HÁJEK. Trestní zákoník a trestní řád, průvodce trestněprávními předpisy a judikaturou, 2. díl - trestní řád. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. 1185 s. Edice komentované zákony. ISBN 978-80-7201-803-1. info
 • BAHTIYAR, Zarif a Voislav STOJANOVSKI. Pre-trial Detention in the Czech Republic. In Pre-trial Detention in the European Union. Nijmegen, The Netherlands: Wolf Legal Publishers (WLP), 2009. s. 231-256, 25 s. Compendium. ISBN 978-90-5850-524-8. URL info
 • MUSIL, Jan, Vladimír KRATOCHVÍL a Pavel ŠÁMAL. Kurs trestního práva : trestní právo procesní. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xlix, 1166. ISBN 9788071795728. info
 • FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první, Historie, současnost a možný vývoj veřejné žaloby. [Praha]: Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělávání soudců a státních zástupců, 2001. 215 s. info
 • REPÍK, Bohumil. Ľudské práva v súdnom konaní. 1. vyd. Bratislava: Manz, 1999. 252 s. ISBN 80-85719-24-X. info
 • ŠÁMAL, Pavel. Základní zásady trestního řízení v demokratickém systému. Vyd. 1. Praha: CODEX Bohemia, 1999. 403 s. ISBN 80-85963-89-2. info
 • VANTUCH, Pavel. Obhajoba obviněného. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 1998. xii, 329. ISBN 3406432328. info
 • SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Translated by Jiří Malenovský. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 364 s. ISBN 8021014857. info
 • ŠÁMAL, Pavel. Přípravné řízení trestní. 1. vyd. Praha: Beck, 1997. xxiv, 991. ISBN 80-7179-087-7. info
 • SCHELLE, Karel a Josef KUCHTA. Státní zastupitelství. Vyd. 1. Zlín: Živa, 1994. 235 s. ISBN 80-901745-3-1. info
 • INCIARDI, James A. Trestní spravedlnost :ústavní principy trestního práva, trestního řádu a nápravné výchovy. Translated by Vladimír Drábek. Praha: Victoria Publishing, 1994. xvii, 795. ISBN 80-85605-30-9. info
 • HOHMANN, Ralf. Historie a struktura moderního trestního řízení : shrnutí přednášek autora ze 2.-13.11.1992 na PF MU v Brně (TEMPUS). Translated by Vladimír Kratochvíl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 38 s. ISBN 8021006188. info
 • GOMIEN, Donna. Stručná rukojeť Evropské úmluvy o lidských právech. Translated by Jiří Malenovský. 1. čes. vyd. Praha: Rada Evropy, 1993. 118 s. ISBN 80-7066-805-9. info
 • CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Jana ČÍŽKOVÁ. Poškozený v československém trestním řízení. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 85 s. info
 • MANDÁK, Václav. Zajištění osoby obviněného v československém trestním řízení. 1. vyd. Praha: Orbis, 1975. 301 s. info
Výukové metody
Individuální konzultace, přednášky či diskusní semináře, samostudium.
Metody hodnocení
- zápočet - podmínky zápočtu: Studie v rozsahu 15 - 25 stran obsahově vycházejících z tématu disertační práce ve spojení s obsahovým zaměřením TPP II, zpracovaná za využití odborné literatury obecné a doporučené, event. další literatury podle dispozic školitele nebo návrhu studenta, v případě konkrétního zpracování dílčího tématu disertace.
Informace učitele
Písemnou studii je nutno doručit nejméně týden před termínem zápočtu.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO2TRPR02