DO3MPS1 Instituty mezinárodního práva soukromého

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na analýzu základních institutů mezinárodního práva soukromého. Výrazná pozornost je věnována struktuře a významu pramenů. Toto je východiskem úvah pro otázku kodifikace či jiných možností, které skýtají prameny nikoli národního původu. Dalšími otázkami, které jsou probírány, jsou tradiční instituty mezinárodního práva soukromého jako je kvalifikace, zpětný odkaz, mezinárodně kogentní normy, teorie norem kolizního práva, věřejný pořádek atd.
Výstupy z učení
Student bude schopen po ukončení předmětu: - identifikovat základní instituty mezinárodního práva soukromého; - porozumět tomu, jak se odrážejí základní principy MPS do jednotlivých institutů; - porozumět vývoji institutů v oblasti common law i kontinentálního práva; - umět je aplikovat; - porozumět jim v kontextu nejen národního, ale i unifikovaného práva.
Osnova
 • Úvod. Základní doktríny MPS. Základní principy a koncepty MPS. Základní instituty MPS. Závěr
Literatura
  povinná literatura
 • Student si vytvoří základní seznam studované literatury dle zadání na prvé konzultaci.
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Instituty mezinárodního práva soukromého. 1. vyd. Praha: Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016. 268 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-501-7. info
  neurčeno
 • Symeonides, Symeon (with Peter Hay, Patrick Borchers & Christopher A. Whytock), Conflict of Laws (West Hornbook Series, 6th ed. 2018).
 • Symeonides, Symeon. Private International Law: Idealism, Pragmatism, Eclecticism (The Hague Academy of International Law, Brill-Nijhoff, 2017).
Výukové metody
teoretická příprava, skupinový projekt, skupinová diskuse
Metody hodnocení
Student zpracuje jednak analýzu vybraného kursu mezinárodního práva soukromého - viz Haagská konference- Recueil. Dalším krokem bude zpracování seminární práce na porovnání výsledků v rámci tohoto kursu a české doktríny.
Informace učitele
Studenti jak prezenčního, tak dálkového studia mají za povinnost nastudovat jeden obecný kurs realizovaný v rámci Kursu mezinárodního práva soukromého v Haagu. Student zpracuje seminární práci na dané téma (min. 10, max 15 stran) analyzující vybraný institut.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO3MPS1