DO3MPS2 Instituty mezinárodního práva procesního

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Základní orientace v mezinárodním právu procesním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je teoretická analýza klíčových institutů mezinárodního práva procesního, zejména mezinárodní pravomoci/příslušnosti, uznání cizích soudních rozhodnutí, právní pomoci, zacházení s cizími veřejnými listinami, litispendence. Primárním smyslem není detailní analýza konkrétních právních úprav těchto institutů, ale doktrína a zásady, které tyto úpravy ovládají.
Výstupy z učení
Po abslovování tohoto předmětu bude student schopen:
identifikovat základní zásady mezinárodního práva procesního a tyto charakterizovat; charakterizovat, jak se zásady odrážejí v úpravě jednotlivých institutů; vysvětlit pojmy mezinárodní pravomoc a mezinárodní příslušnost; charakterizovat koncepci úpravy mezinárodní pravomoci/příslušnosti ve vnitrostátní úpravě a unijních předpisech; charakterizovat přístupy k uznávání cizích rozhodnutí včetně historického vývoje a odrazu v současných úpravách; vysvětlit smysl a základní zásady poskytování právní pomoci; vysvětlit potřebu a způsoby zacházení s cizími veřejnými listinami; vysvětlit možné přístupy k úpravě litispendence.
Osnova
 • Základní zásady mezinárodního práva procesního.
 • Mezinárodní pravomoc/příslušnost.
 • Uznání cizích rozhodnutí.
 • Právní pomoc.
 • Zacházení s cizí veřejnou listinou.
 • Litispedence.
Literatura
  povinná literatura
 • Cross-border litigation in Europe. Edited by P. R. Beaumont - Mihail Danov - Katarina Trimmings - Burcu Yüksel. First published. Oxford: Hart publishing, 2017. xiv, 849. ISBN 9781782256762. info
 • KUČERA, Zdeněk, Monika PAUKNEROVÁ a Květoslav RŮŽIČKA. Mezinárodní právo soukromé. 8. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 430 stran. ISBN 9788072393213. info
 • Zákon o mezinárodním právu soukromém : komentář. Edited by Petr Bříza. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxi, 745. ISBN 9788074005282. info
 • PAUKNEROVÁ, Monika. Evropské mezinárodní právo soukromé. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013. xxx, 304. ISBN 9788074005046. info
 • BOGDAN, Michael. Private international law as component of the law of the forum : general course. [The Hague]: Hague Academy of International Law, 2012. 352 s. ISBN 9789004226340. info
Výukové metody
Studium zadané literatury, skupinová diskuse
Metody hodnocení
Nastudování vybraného Recueil des cours/Collected Courses Haagské akademie mezinárodního práva z oblasti mezinárodního práva procesního a zpracování seminární práce (min 10, max 15 stran) analyzující vybrané téma.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO3MPS2