DO4MPS1 Kolizní problematika smluvních závazků

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zabývá kolizní problematikou práva závazkového práva. Rozebrány budou instituty volby práva, omezení volby práva, náhradní hraniční určovatele, imperativní normy. Z hlediska pramenů bude analýzováno jednak nařízení Řím I, jednak příslušné partie ZMPS a Římské úmluvy. Studenti budou pracovat jednak obecně s danými normami, jednak se budou individuálně věnovat vybraným institutům z této oblasti mezinárodního práva soukromého.
Výstupy z učení
Na závěr kursu bude student způsobilý: - analyzovat jednotlivé zdroje právní úpravy; - analyzovat volbu práva, uvést její zdroje, omezení, atd. - vysvětlit doktríny týkající se volby práva; - vysvětlit způsoby náhradních řešení při neexistenci volby práva; - analyzovat imperativní normy; - sepsat studii komparativního typu v dané oblasti.
Osnova
  • 1. Prameny právní úpravy. 2. Volba práva.
Literatura
  • student sám si na základě pokynů na prvé konzultaci udělá rešerži vhodné literatury.
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
skupinový projekt
Informace učitele
I. Studenti denního studia navštěvují plánované konzultace a aktivně připravují dílčí výstupy včetně rešerže literatury. Konkrétní téma je určeno plánem pro semestr, který je studentovi dán na prvé konzultaci. Student má na výběr. Zadanou studii může zpracovat jako seminární práci, nebo ji uplatnit jako písemný výstup na konferenci či jako článek v časopise. Povinně píší studii studenti kombinovaného studia. Studenti interního studia, pokud pravidelně připravují vystoupení pro diskusi, seminární práci nepíší. Témata: - kolizní v hmotněprávní unifikace - autonomie vůle stran v kolizním právu - náhradní hraniční určovatel dle č. 4 Řím I - další téma dle návrh a konzultace s vyučující Seminární práce má pět až deset stran. Lze ji nahradit článkem přijatým k publikaci.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO4MPS1