DO4MPS2 Kolizní problematika mimosmluvních závazků

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Garance
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je jednak analyzovat pomocí komparativní metody základní parametry mimosmluvních závazku s mezinárodním prvkem. Bude řešena otázka, zda parametry deliktu jsou shodné jak v českém právu, tak ve velkých právních systémech jako je právo německé či francouzské, a zda odpovídají parametrům tohoto institutu v anglosaských systémech. Zároveň bude analyzována judikatura Soudního dvora vymezující parametry deliktů pro účely unijního mezinárodního práva soukromého. Dále bude analyzována kolizní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem, která je obsažena jako jednak v unijní legislativě, jednak v mezinárodních smlouvách a národní úpravě. Vzhledem k velké variabilitě mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem představuje identifikace aplikovatelné normy základ pro celý právní aplikační proces.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen identifikovat a shrnout rysy mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem v komparativním pohledu. Dále bude schopen určit jaký typ pramene (mezinárodní smlouva, unijní legislativa, národní právo) použije pro určení rozhodného práva pro jednotlivé typy mimosmluvních závazkových vztahů. Bude schopen interpretovat příslušnou právní normu a aplikovat ji. Interpretaci norem bude schopen opřít o judikaturu národních soudů či rozhodnutí Soudního dvora EU.
Osnova
 • I. mimosmluvní závazek s mezinárodním prvkem II. kolizní úprava - mezinárodní smlouvy III. kolizní úprava - unijní právo IV. kolizní úprava - národní právo
Literatura
 • VAN DAM, C. European Tort Law. Oxford : Oxford Univ. Press, 2006
 • DICKINSON, A. The Rome II Regulation. The Law Applicable to Non-Contractual Obligations. Oxford : Oxford University Press, 2008
 • Dicey, A., Morris, J., Collins, L. The Conflict of Laws. London : Sweet & Maxwell, 2008
 • KNAPPOVÁ, M. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha : Eurolex Bohemia, 2003
 • MORSE, C., G., J. Torts in Private International Law. Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1978. Edice Problems in Private International Law. Kapitoly 3, 5, 6, 11
 • UNDERHILL, A. A Summary of the Law of Torts or Wrongs Independet of Contract. Sutton, R. Sheen, B. 6. vyd. London : Butterworth & Co., 1949
 • KUČERA, Z. TICHÝ, L. Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním. Komentář. Praha : Panorama, 1989
 • COOKE, J. Law of Tort. London : Pitman Publishing, 1992
 • BRAZIER, M. MURPHY, J. The Law of Torts. London : Butterworths, 1999
 • ROHLÍK, J. Poznámka k novým tendencím při posuzování náhrady škody ex delicto v mezinárodním právu soukromém. Časopis pro mezinárodní právo, 1966
 • VALDHANS, Jiří. Právní úprava mimosmluvních závazků s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. 280 s. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7400-412-4. info
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze, prezentace
Metody hodnocení
Diskuze nad tématy zvolenými na začátku semestru realizovaná po nastudování stanovené literatury a judikatury.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO4MPS2