DO5PVPC3 Srovnávací soukromé právo IV.

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je diskuse nad zkušenostmi studentů při využití komparativní pracovní metody při zpracování jejich disertační práce. Základním východiskem diskuse bude teze, že je třeba srovnávat srovnatelné, jakož i funkcionální přístup k srovnávané materii, jakož i snaha o jeho zachycení v plné jejich šíři a dynamice. s.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen: 1. Uchopit zvolené téma v komparativních souvislostech, pochopit základní koncepční přístupy, metodologii, stejně jako význam právní komparatistiky v procesu poznávání práva. 2. Srovnat jednotlivé přístupy ke zvolenému tématu, zejména ve vztahu k odlišnostem normativních systému (ius communae vs common law), stejně jako vybraných jurisdikcích. 3. Vyhodnotit přínos a význam právní komparatistiky v procesu poznávání práva 4. Zachytit společné problémy a vývojové tendence ve zvolené oblasti práva 5. Vytvořit vlastní metodu zpracování vybraného tématu, vytýčit si základní srovnávací kritéria (tertium comparations) 6. Na základě studia odborné literatury i praktických zkušeností nabytých během studia využít při zpracování zvoleného tématu komparativní pracovní metody a vyvodit prakticky využitelné závěry 7. Díky svým praktickým dovednostem bude schopen rozvíjet a vyhodnocovat teorie, koncepty a metody nejen v oboru práva, ale i širších funkčních vazeb do dalších oblastí 8. Vyhodnocovat nové poznatky a ideje s přihlédnutím k dlouhodobým společenským důsledkům jejich využívání 9. Plánovat činnosti tvůrčí povahy a získávat a plánovat zdroje pro jejich uskutečnění 10. Samostatně řešit středně složité až složitá právní a právně etické problémy při tvůrčí činností nebo využívání jejích výsledků. 11. Srozumitelně a přesvědčivě sdělovat vlastní poznatky v oboru ostatním členům vědecké komunity na mezinárodní úrovni, odborné i široké veřejnosti; 12. Jednat v rámci svých odborných znalostí, dovedností a způsobilostí v alespoň jednom cizím jazyce, včetně ústní a písemné prezentace výsledků tvůrčí činnosti 13. Získávat nové odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti vlastní tvůrčí činností a ovlivňovat podmínky a souvislostí vzdělávání ostatních 14. Kriticky uvažovat v širších souvislostech a aplikaci v novém kontextu.
Osnova
  • Komparativní metoda IV
Výukové metody
Individuální teoretická příprava, semináře, písemné eseje.
Metody hodnocení
ústní kolokvium

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO5PVPC3