DO6PVPC2 Rodinné právo V.

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky v předmětu Rodinné právo V. je v návaznosti na předcházející předměty Rodinné právo I. - IV. prohloubit poznání problematiky náhradní výchovy ve světle její lidskoprávní dimenze.
Výstupy z učení
Na konci výuky bude student schopen samostatně vyhledat, nastudovat, analyzovat a komentovat právní úpravu a judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva, včetně tzv. disentních stanovisek. Tím student získá povědomí o lidskoprávní dimenzi rodinného práva a jeho významu pro člověka jako dítěte, rodiče, manžela, náhradního rodiče apod. Student bude moci porozumět dané problematice v souvislostech. Nahlédnutím do právních řádů jiných zemí se student seznámí s problematikou sbližování a rozcházení rodinných práv v Evropě, s jeho kořeny. Porozumí problematice "common core" a informace využije k formulování "better law". Tím student získá předpoklady pro argumentačně promyšlená a racionální stanoviska ve věci vývoje rodinného práva a jeho tendencí. Pouze správné porozumění dané problematiky v jejich širších souvislostech povede studenta ke správné aplikaci jak platné právní úpravy, tak úpravy rekodifikované. V průběhu výuky student - mimo jiné - aktivně rozebírá případové studie, analyzuje a řeší modelové případy, interpretuje a aplikuje zákon a promyšleně a racionálně argumentuje.
Osnova
 • 1. Právní a sociální předpoklady umístění dítěte v náhradní rodině. Přehled, účel a význam institutů. 2. Osvojení jako přijetí cizího dítěte za své. 3. Problematika tzv. právně volného dítěte. 4. Mezinárodněprávní aspekty institutu osvojení. 5. Pěstounská péče. 6. Svěření dítěte do péče. 7. Poručenství jako ochranný institut a institut náhradní rodinné péče.
Literatura
  povinná literatura
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Lenka WESTPHALOVÁ a Radovan DÁVID. Rodinné právo. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2017. xl, 355. ISBN 9788074006449. info
  doporučená literatura
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Občanský zákoník II. Rodinné právo (§ 655 - 975). Komentář. 2. vyd. C. H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-795-8. info
  neurčeno
 • Dítě, rodina, stát : (úvahy nad právním postavením dítěte). Edited by Milana Hrušáková. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1993. 160 s. ISBN 8021006943. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Kauza tzv. právně volné dítě. Právní rozhledy. Praha: C.H. Beck, 2004, Roč. 12, č. 2, s. 52-57. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Souhlas k osvojení, přímý i blanketový, jako právní úkon směřující ke změně statusu dítěte. Správní právo : odborný časopis pro oblast státní správy a správního práva. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2003, Roč. 36, č. 5-6, s. 307-313. ISSN 0139-6005. info
 • HRUŠÁKOVÁ, Milana a Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. Anonymní a utajené mateřství v České republice - utopie nebo realita? Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2005, Roč. 13, č. 2, s. 53-57. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Pěstounská péče: mýty versus ústavně konformní interpretace a aplikace zákona s úvahami de lege ferenda. 1. vyd. In Náhradní výchova dětí - možnosti a meze. 1. vyd. Praha, Česká republika: Univerzita Karlova, 2008. s. 74 - 86. ISBN 978-80-87146-05-7. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Vyživovací povinnost rodičů k dětem v náhradní péči. 2. vyd. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H. Beck, 2005, Roč. 13, č. 9, s. 305-309. ISSN 1210-6410. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Ombudsman pro děti. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1994, roč. 2, č. 1, s. 160-163. ISSN 1210-9126. info
 • KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Recenze díla Schwenzer, I., Dimsey, M.: Model Family Code. From a Global Perspective. Antwerpen - Oxford, Intersentia, 2006, 257 s. Právník. Praha, Česká republika: Ústav státu a práva Akademie věd, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 80-83. ISSN 0231-6625. info
Výukové metody
- teoretická příprava - interpretace a aplikace právních norem - studium, analýza a prezentace judikatury Evropského soudu pro lidská práva - argumentace - práce ve skupinách
Metody hodnocení
Předpokladem zápočtu je zvládnutí a prezentace látky semestru s přihlédnutím k nadstandardní literatuře a k legislativnímu vývoji na daném úseku odvětví, včetně koncepcí na úrovni EU. Forma prezentace je zásadně ústní v rámci konzultací. Podmínkou pro zápočet je zejména závěrečné kolokvium nad písemnými eseji na aktuální téma vyhlášené katedrou občanského práva. Blíže viz IO.
Informace učitele
zdenka.kralickova@law.muni.cz
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2023.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DO6PVPC2