DO6TRPR03 Kriminologie VI.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Kriminologie V Předmět je určen pouze studentům mateřského programu Trestní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je prohlouben znalostí z kriminologie dle osnovy předmětu.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni porozumět problematice kriminologie. Budou schopni vysvětlit pojmy z daného předmětu a na základě naučených informací aplikovat v praxi
Osnova
  • Kriminologie - obecná část: Pojem, předmět a metodologie kriminologie, stav, struktura a dynamika kriminality, oběť trestného činu, osobnost pachatele, latentní kriminalita, kriminální statistiky Kriminologie - zvláštní část: Fenomenologie a etiologie recidivy, kriminaity mladistvých, drogové kriminality, násilné a sexuální kriminality, dopravní trestné činnosti, etnické a cizinecké kriminality, hospodářské a majetkové kriminality, počítačové kriminality, kriminality žen, organizované kriminality, extremismu a terorismu, problematika prostituce.
Literatura
  • TOMÁŠEK, Jan. Úvod do kriminologie : jak studovat zločin. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 214 s. ISBN 9788024729824. info
  • KUCHTA, Josef a Helena VÁLKOVÁ. Základy kriminologie a trestní politiky. / Josef Kuchta, Helena Válková a kolektiv. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2005. 544 s. (Beckovy mezioborové učebnice). ISBN 80-7179-813-4. info
  • NOVOTNÝ, Oto a Josef ZAPLETAL. Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2004. 451 s. ISBN 8073570262. info
  • MOULISOVÁ, Marcela. Kriminologie a prevence kriminality. Edited by Ivana Zoubková. Vyd. 1. Praha: Armex Publishing, 2004. 146 s. ISBN 8086795055. info
  • MUSIL, Jan, Zdeněk KONRÁD a Jaroslav SUCHÁNEK. Kriminalistika. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2001. xx, 512. ISBN 8071793620. info
Výukové metody
diskuze, příprava formou samostudia
Metody hodnocení
Znalost praktických otázek trestního práva - podle profese doktoranda v jednotlivých orgánech činných v trestním řízení. Podle možností návštěva některého z nápravně výchovných zařízení či soudní pitvy. Navázání internetových kontaktů s IKSP v Praze, excerpce knihovny a výzkumných zpráv tohoto institutu.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO6TRPR03