DOPVPA3 Modul Nekalá soutěž a práva na označení A

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Absolvent magisterského studijního programu Právo a právní věda.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen koordinovat poznatky své disertační práce s tematikou obchodní firmy, obchodních označení, nekalých obchodních praktik a práva proti nekalé soutěži. Doktorand bude schopen analytického myšlení a kritického přístupu k přečtené odborné literatuře a judikatuře.
Výstupy z učení
Rozprava nad zadanou "čítankou" - kritický postoj k přečteným zdrojům, zhodnocení, doplnění o vlastní názory.
Osnova
  • Osnova odpovídá zadané četbě - "čítance" podle aktuálnosti odborných článků a judikatury.
Literatura
  • Náhradní obsah: Časopisecká a knižní literatura domácí a zahraniční zjištěná doktorandy pomocí automatizvaných informačních systémů
  • ONDREJOVÁ, Dana. Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2014. 384 s. Komentář. ISBN 978-80-7400-522-0. info
  • ONDREJOVÁ, Dana. Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž. Praha: C. H. Beck, 2016. 257 s. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-628-9. info
Výukové metody
diskuse nad přečtenými povinnými zdroji, sepsání odborného článku, diskuse nad aktuálními problémy oboru
Metody hodnocení
hodnocení porozumění a kritického přístupu k zadaným odborným zdrojům
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/DOPVPA3