DOPVPA4 Modul Existenční ochrana soutěže A

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Předmětem výuky jsou základní východiska soutěžní politiky a ekonomické analýzy soutěžních pravidel. Probírány jsou i otázky evropského soutěžního práva a rozhodovací praxe Evropské komise a Soudního dvora Evropské unie.Předpokladem je tedy znalost soutěžního a evropského práva na magisterské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu "Existenční ochrana hospodářské soutěže" je především prohloubení teoretických znalostí této suboblasti, získaných v základním magisterském kursu předmětu "obchodní právo" a dále podrobnější seznámení se s rozhodovací praxí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a s judikaturou Nejvyššího správního soudu,ev. Ústavního soudu v soutěžně právních věcech.
Výstupy z učení
Rozšíření a prohloubení znalostí obecného soutěžního práva v evropském kontextu. Rozvoj schopností ekonomicko právní analýzy klíčových případů řešených v tuzemsku i v EU. Schopnost identifikace soutěžněprávních aspektů tématu příslušného projektu disertační práce a jejich řešení.
Osnova
 • 1. Kartelové právo, jeho podstata a působnost 2. Ekonomické základy soutěžního práva 3. Evropská soutěžní politika 4. Článek 101 SFEU 5. Horizontální a vertikální dohody omezující soutěž 6. Čl. 102 SFEU, zneužití dominantního postavení 7. Fúze a akvizice, česká úprav a srovnání s evropskou kontrolou spojování soutěžitelů 8. Aktuální otázky interpreatce českého zákona o ochraně hospodářské soutěže. 9. Vztah mezi právem duševního vlastnictví a hospodářskou soutěží 10. Soutěžně právní souvislosti vyspělých technologií (high-tech) a tzv. síťových odvětví (network industries) 11. Globalizace, liberalizace a soutěžní právo 12. Veřejné zadávání zakázek z hlediska zachování funkčního soutěžního prostředí 13. Veřejné podpory a hospodářská soutěž 14. Rozbor aktuální rozhodovací praxe ÚOHS a soudní judikatury a zkoumání jejich vývojových tendencí
Literatura
  povinná literatura
 • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Jarmila POKORNÁ, Jaromír KOŽIAK, Radek RUBAN, Josef ŠILHÁN, Eva TOMÁŠKOVÁ a Eva VEČERKOVÁ. Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. xxvii, 383. ISBN 9788074005473.
 • MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xxvi, 619. ISBN 9788074004247.
  doporučená literatura
 • Bejček, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2010. 389 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366. ISBN 978-80-210-5067-9.
 • RAUS, David a Andrea ORŠULOVÁ. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 666 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-470-5.
 • NEJEZCHLEB, Kamil, Zuzana HAJNÁ a Josef BEJČEK. Ekonomické metody v soutěžním právu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 299 s. ISBN 978-80-210-7701-0.
 • Fox, E.M., Gerard, D.: EU Competition Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham 2017, ISBN 9781786430830ISBN
 • European Union law of competition. Edited by Vivien Rose - David Bailey. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. ccxxx, 143. ISBN 9780199660148.
Výukové metody
Teoretická příprava, domácí studium, analýza judikatury a komentáře zpracování písemného podkladu v rozsahu min. 15 normostran se vztahem k tématu doktorské práce obhajoba zpracovaného podkladu aktivní účast v řízené diskusi na zadané téma
Metody hodnocení
kvalifikované hodnocení výše uvedených výstupů garantem předmětu
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/DOPVPA4