DSFRA1 Francouzština I

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (pomocník)
Garance
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Francouzština pro právníky, zkouška z odborné francouzštiny na jiné právnické fakultě či zahraniční univerzitě. Úroveň B2-C1 dle SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení odborného jazyka - francouzštiny. Předpokladem je četba francouzské odborné literatury z okruhu studovaného vědního oboru v rozsahu nejméně 150 stran. Tématika souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. Student bude schopen sestavit jednoduchý písemný projev (např. résumé doktorské práce, esej, výzkumný záměr disertace), provést analýzu vybraného odborného textu a jeho interpretaci, vést diskusi o odborné problematice a argumentovat.
Výstupy z učení
Student zápočtem prokáže, že je schopen sestavit jednoduchý písemný projev (např. resumé doktorské práce, esej, výzkumný záměr disertace), provést analýzu vybraného odborného textu a jeho interpretaci, vést diskusi o odborné problematice a argumentovat.
Osnova
  • Odborné téma dle zaměření doktorandského studia. Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, problematiku vědního oboru a vlastního profesionálního uplatnění. 1. Četba odborného textu ve francouzském jazyce k tématu disertační práce 2. Prezentace tématu disertační práce 3. Diskuze o průběhu práce, rešerších, výsledcích a o přečtené literatuře. 4. Písemné materiály ve francouzském jazyce: resumé přečtené literatury, klíčová terminologie, stručná informace o tématu dizertační práce
Literatura
  • Chovelon.B., Morsel.M.H.: Le résumé, Le Compte rendu, La synthese. PUG. Grenoble. ISBN 2 7061 1004 X
  • Vincent J., Guillien R.: Lexique des termes juridiques. Dalloz. Paříž. 2001
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu dodktorské práce. Konzultace s vyučujícím.Analýza vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse o odborné problematice. Argumentace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě posouzení samostatného písemného projevu: - résumé nebo esej vážící se ke studované literatuře nebo disertační práci (600-700 slov) - seznam klíčové terminologie (50 termínů) a rozpravy o disertačním projektu.
Navazující předměty
Informace učitele
Literaturu (odborný titul či texty ve francouzštině ) si kandidát volí sám po dohodě s vedoucím své práce. Zpracované písemné dokumenty předá učiteli v dostatečném předstihu před termínem zápočtu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DSFRA1