DSNEM1 Němčina I

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
Mgr. Kateřina Chudová (pomocník)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Předpokládá se složená zkouška z právnické němčiny.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student bude schopen sestavit jednoduchý písemný projev (resumé doktorandské práce), provést analýzu vybraného odborného textu a jeho interpretaci, vést diskusi o odborné problematice a argumentovat.
Výstupy z učení
Doktorand bude schopen číst plynule a s porozuměním text, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru. Doktorand musí být dále schopen sestavit jednoduchý písemný projev (životopis, výzkumný záměr nebo resumé své kandidátské práce).
Osnova
  • Odborné téma dle zaměření doktorandského studia. Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, na problematiku vědního oboru a na vlastní profesionální uplatnění. Interaktivní osnova předmětu: https://is.muni.cz/auth/el/law/podzim2020/DSNEM1/index.qwarp
Literatura
    doporučená literatura
  • BROX, Hans. Allgemeines Schuldrecht. Edited by Wolf-Dietrich Walker. 35., aktualis. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2011. xxix, 446. ISBN 9783406617447. info
  • BROX, Hans. Allgemeiner Teil des BGB. 24., neubearb. Aufl. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2000. xxv, 390 s. ISBN 3-452-24638-8. info
    neurčeno
  • Der Brockhaus. Recht. Dirk Gasse. F.A. Brockhaus.Leipzig-Mannheim. 2002. ISBN 3-7653-0561-8
  • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Dieter Guntz - Klaus Weber. 19., neu bearbeitete Aufl. München: C.H. Beck, 2007. xviii, 148. ISBN 9783406553929. info
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu doktorandské práce. Konzultace s vyučujícím. Analýza vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse o odborné problematice. Argumentace.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě posouzení samostatného písemného projevu - résumé vážící se ke studované literatuře nebo disertační práci (600-700 slov) - seznam klíčové terminologie (50 termínů)
Informace učitele
Postup při zkoušce: a) Zkoušenému je předložen k hlasitému přečtení libovolný text z nastudované odborné literatury v rozsahu 20 - 25 řádek; porozumění textu se ověřuje překladem, reprodukcí obsahu v německém jazyce, příp. kontrolními otázkami. b) Schopnost porozumět odbornému projevu z poslechu se zjišťuje tak, že zkoušený vyslechne krátký souvislý text v německém jazyce ze svého studijního oboru (buď ze záznamu, nebo přednesený examinátorem) a poté reprodukuje jeho obsah v německém jazyce, příp. v češtině. c) Schopnost hovořit se prověřuje cizojazyčným expozé zkoušeného zaměřeným na problematiku jeho širšího vědního oboru a užší specializace, doktorské disertace, stavu a perspektiv rozvoje zkoumané látky, vlastního profesionálního uplatnění a dalších výhledů, činnosti pracoviště apod. Na něj navazují doplňující otázky examinátora, čímž je monologický projev rozšířen na dialog.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.