DSNEM2 Němčina II

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Sedláčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Radek Šimek, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Získání zápočtu za 1.semestr studia jazyka v DSP.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení odborného jazyka - němčiny. Předpokladem je četba odborné německé literatury z okruhu studovaného vědního oboru v rozsahu nejméně 200 stran. Tématika souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. Doktorand bude schopen číst plynule a s porozuměním text, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude doktorand schopen číst plynule a s porozuměním text, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru.
Osnova
  • Odborné téma dle zaměření doktorandského studia. Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, problematiku vědního oboru a vlastního profesionálního uplatnění. Četba odborného textu v německém jazyce k tématu dizertační práce, rozsah cca 200 stran.
Literatura
    doporučená literatura
  • BROX, Hans. Allgemeines Schuldrecht. Edited by Wolf-Dietrich Walker. 35., aktualis. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2011. xxix, 446. ISBN 9783406617447. info
  • BROX, Hans. Allgemeiner Teil des BGB. 24., neubearb. Aufl. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2000. xxv, 390 s. ISBN 3-452-24638-8. info
    neurčeno
  • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Klaus Weber - Dieter Guntz. 19., neu bearbeitete Aufl. München: C.H. Beck, 2007. xviii, 148. ISBN 9783406553929. info
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu doktorandské práce. Konzultace s vyučujícím. Analýza vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse k odborné problematice, argumentace.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá ústní formou. Kandidát hlasitě čte libovolný text z nastudované odborné literatury, porozumění se ověřuje překladem, reprodukcí obsahu v němčině, kontrolními otázkami. Schopnost hovořit se prověřuje německým výkladem kandidáta zaměřeným na problematiku jeho vědního oboru, doktorské disertace, vlastního profesionálního uplatnění a perspektiv.
Informace učitele
Literaturu, na jejímž základě ústní zkouška probíhá (odborný titul v rámci studovaného oboru), si kandidát volí sám po dohodě se svým školitelem, vedoucím své práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DSNEM2