DSNEM2 Němčina II

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (přednášející)
Mgr. Kateřina Chudová (pomocník)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Předpoklady
Získání zápočtu za první semestr studia v DSP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení odborného jazyka - němčiny. Předpokladem je četba odborné německé literatury z okruhu studovaného vědního oboru v rozsahu nejméně 200 stran. Tématika souvisí s konkrétní studovanou specializací kandidáta. Doktorand bude schopen číst plynule a s porozuměním text, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude doktorand schopen číst plynule a s porozuměním text, sledovat s porozuměním mluvený odborný projev, hovořit o otázkách týkajících se daného oboru.
Osnova
  • Odborné téma dle zaměření doktorandského studia. Předmětem studia je odborná specializace studenta se zaměřením na téma jeho dizertační práce, problematiku vědního oboru a vlastního profesionálního uplatnění. Četba odborného textu v německém jazyce k tématu dizertační práce, rozsah cca 200 stran. Interaktivní sylabus: https://is.muni.cz/auth/el/law/jaro2021/DSNEM2/index.qwarp
Literatura
  • BROX, Hans. Allgemeines Schuldrecht. Edited by Wolf-Dietrich Walker. 35., aktualis. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2011. xxix, 446. ISBN 9783406617447. info
  • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Dieter Guntz - Klaus Weber. 19., neu bearbeitete Aufl. München: C.H. Beck, 2007. xviii, 148. ISBN 9783406553929. info
  • BROX, Hans. Allgemeiner Teil des BGB. 24., neubearb. Aufl. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2000. xxv, 390. ISBN 3452246388. info
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury vážící se k tématu doktorandské práce. Konzultace s vyučujícím. Analýza vybraného odborného textu a jeho interpretace. Diskuse k odborné problematice. Argumentace.
Metody hodnocení
Zkouška probíhá ústní formou. Kandidát hlasitě čte libovolný text z nastudované odborné literatury, porozumění se ověřuje překladem, reprodukcí obsahu v němčině, kontrolními otázkami. Schopnost hovořit se prověřuje německým výkladem kandidáta zaměřeným na problematiku jeho vědního oboru, doktorské disertace, vlastního profesionálního uplatnění a perspektiv.
Informace učitele
Literaturu, na jejímž základě ústní zkouška probíhá (odborný titul v rámci studovaného oboru), si kandidát volí sám po dohodě se svým školitelem, vedoucím své práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.