LP103ZK Obchodní právo I

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
JUDr. David Raus, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Špirudová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování modulu by měli být účastníci schopni: • pochopit rozsah a dopad obchodněprávní regulace podnikatelské činnosti v národním prostředí • rozumět probraným pododvětvím obchodního práva a umět použít vhodné právní nástroje k dosažení svých podnikatelských cílů • zvolit přiměřené psychologické, organizační a právní techniky při uzavírání smluv • rozumět rozdílům mezi různými typy obchodních společností a vztahům uvnitř nich • použít znalostí regulace koncernů ve své praktické rozhodovací a výkonné činnosti • uvědomovat si obecné limity smluvní svobody dané soutěžním právem • používat hlavní druhy cenných papírů (směnky, dluhopisy...) • chápat regulatorní rámec zajišťovaný Komisí pro cenné papíry
Osnova
  • Modul zahrnuje následující oblasti: • Subjekty podnikání. Kategorizace podnikatelských subjektů a rozdílů mezi nimi (ekonomických, organizačních a právních). Vhodnost jednotlivých forem z různých hledisek. Obecná úprava obchodních společností. • Jednotlivé druhy obchodních společností. Základní charakteristiky osobních aj. kapitálových společností. Společenské smlouvy a stanovy. Vnitřní vztahy v obchodních společnostech. • Koncernové právo. Ekonomická podstata koncernu (holdingu). Typy koncernového uspořádání a jejich výhody a nevýhody. Faktické a smluvní koncerny. Ovládací smlouva a smlouva o převodu zisku. Kontrola a ovládání. • Smluvní právo. Umění kontrahovat. Kdo může uzavřít smlouvu. Typy kontrahentů. Organizační zajištění kontraktace, psychologická výzbroj kontrahenta. Předsmluvní jednání mezi partnery. Zajištění smluvených povinností. Závaznost smluveného obsahu, možnosti odstoupení od smlouvy. • Smluvní typy a nepojmenované smlouvy. Jak poznat či zvolit vhodný smluvní typ. Výhody a rizika smlouvání formou nepojmenované smlouvy. Vztah obecné úpravy obchodních závazků a úpravy jednotlivých smluvních typů. Uzavírání obchodních smluv a veřejné zakázky. • Cenné papíry a kapitálový trh. Ekonomický význam a základní druhy cenných papírů. Směnečné a šekové praktikum. Smlouvy o nakládání s cennými papíry. Regulace kapitálového trhu, pravomoci Komise pro cenné papíry a dalších regulátorů.
Literatura
    doporučená literatura
  • ELIÁŠ, Karel, Petr HAJN a Josef BEJČEK. Kurs obchodního práva : obecná část : soutěžní právo. / Karel Eliáš ... [et al.]. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 610 s. (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7179-583-4. info
  • BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ, Přemysl RABAN a Karel MAREK. Kurs obchodního práva : obchodní závazky. / Josef Bejček, Karel Eliáš, Přemysl Raban a kolektiv. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. l, 535 s. (Právnické učebnice). ISBN 80-7179-781-4. info
  • RADVAN, Michal. Kotásek, Josef, Pokorná, Jarmila, Raban, Přemysl a kolektiv: Kurs obchodního práva: Právo cenných papírů. Bulletin advokacie, Praha: Česká advokátní komora, 2005, 7-8, s. 65-65. ISSN 1210-6348. info
  • ELIÁŠ, Karel, Miroslava BARTOŠÍKOVÁ a Jarmila POKORNÁ. Kurs obchodního práva. Právnické osoby jako podnikatelé. / Karel Eliáš, Miroslava Bartošíková, Jarmila Pokorná a kolektiv. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2005. xxxvi, 617. ISBN 8071793914. info
  • HAJN, Petr a Josef BEJČEK. Jak uzavírat obchodní smlouvy. 2. vyd. Praha: Linde, 2003. 284 s. ISBN 8072014153. info
  • KOTÁSEK, Josef. Úvod do směnečného práva. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 182 s. ISBN 8021028556. info
  • HAJN, Petr. Jak jednat v boji s konkurencí :(o právní úpravě nekalé soutěže). 1. vyd. Praha: Linde, 1995. 239 s. ISBN 80-85647-93-1. info
Výukové metody
Způsoby a metody výuky: Používání zpětného projektoru / power pointu při výkladu, skupinové diskuse, skupinové a individuální seminární aktivity – brainstorming, případové studie, řešení modelových problémů, modelová jednání apod. Další způsoby výuky: Samostatná příprava a samostudium, zpracování písemných prací, individuální konzultace.
Metody hodnocení
Předpokládá se 100% účast ve výuce. Modul se bude hodnotit podle kvality písemné práce o rozsahu cca 10 stran. Náměty témat a hodnotící kritéria: • Identifikujte problémy ve smluvní oblasti vaší společnosti a navrhněte vhodné způsoby jejího zdokonalení. • Odhalte hlavní chyby v poskytnutých ukázkách cenných papírů a pokuste se je napravit. • Navrhněte koncept ovládací smlouvy v koncernu. Odpovědi na otázky tohoto a podobného typu se budou hodnotit podle následujících kritérií: • komplexnost rozboru (tj. využívání znalostí z více zdrojů a flexibilita hodnocení různých postojů a hledisek, způsob hledání optimálního řešení na základě vyvažování různých zájmů a hodnot) • kritické hodnocení a diskuse o hlavních faktorech a jejich vlivu a dopadu na činnost konkrétní společnosti • schopnost strukturovat odpověď nebo řešení případu (tj. schopnost rozpoznat hierarchii nebo souřadnost mezi jednotlivými argumenty a jednotlivé argumenty odůvodněně hodnotit) • logická úroveň závěrů a realizovatelnost doporučení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015.