LP201ZK Obchodní právo II

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
20/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
JUDr. David Raus, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Špirudová
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
LP103K Obchodní právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování modulu by měli účastníci být schopni:
 • identifikovat právní překážky nekalé soutěže
 • chránit právními prostředky svoje podnikatelské zájmy dotčené porušením pravidel hospodářské soutěže
 • poznat případy zneužití dominantního postavení
 • vyhnout se uzavírání dohod omezujících soutěž
 • porozumět přípravě a významu všeobecných dokumentů pro hodnocení spojování soutěžitelů Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • rozpoznat (nebo popsat možné budoucí) hlavní útoky konkurentů porušující pravidla hospodářské soutěže a navrhnout nejefektivnější prostředky obrany proti nim
 • chovat se v obchodní činnosti v souladu s právem chránícím zájmy spotřebitele-nepodnikatele
 • Osnova
  • Modul zahrnuje následující oblasti:
  • Jednání v boji s konkurencí. Obchodní firma a její ochrana. Generální klauzule nekalé soutěže a speciální skutkové podstaty. Právní regulace reklamy. Podnikatel a ochrana spotřebitele. Jak se bránit proti nekalým soutěžním praktikám.
  • Soutěžní právo. Kartelové dohody – podstata, typy, identifikace. Jak se bránit zneužití dominance na trhu. Ekonomická závislost a možnosti práva při její regulaci. Koncentrace podnikatelských subjektů a její soutěžněprávní úprava. Praktické postupy v řízení o povolení spojení soutěžitelů.
  • Veřejné zadávání zakázek a veřejná podpora. Podstata veřejné zakázky. Způsoby zadávání. Dozor nad zadáváním zakázek. Základy právní úpravy veřejné podpory. Evropské souvislosti zadávání zakázek a veřejné podpory.
  • Ochrana spotřebitele . Vymezení pojmu spotřebitele a spotřebitelských smluv. Právní nástroje ochrany spotřebitele, zejména obsažené v občanském zákoníku. Distanční obchody a jejich úprava vzhledem k ochraně spotřebitele. Odpovědnost za výrobek a uplatňování nároků spotřebitele z ní.
  Literatura
   doporučená literatura
  • ELIÁŠ, Karel, Petr HAJN a Josef BEJČEK. Kurs obchodního práva : obecná část : soutěžní právo. / Karel Eliáš ... [et al.]. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 610 s. (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7179-583-4. info
  • BEJČEK, Josef, Karel ELIÁŠ, Přemysl RABAN a Karel MAREK. Kurs obchodního práva : obchodní závazky. / Josef Bejček, Karel Eliáš, Přemysl Raban a kolektiv. 4. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. l, 535 s. (Právnické učebnice). ISBN 80-7179-781-4. info
  • ZDRAŽIL, Miloš. O ochraně spotřebitele : praktická příručka se vzory a judikaturou. Praha: Linde, 2000. 231 s. ISBN 8072012401. info
  • HAJN, Petr. Jak jednat v boji s konkurencí : (o právní úpravě nekalé soutěže). 1. vyd. Praha: Linde, 1995. 239 s. ISBN 80-856-4793-1. info
  Výukové metody
  Způsoby a metody výuky: Používání zpětného projektoru / power pointu při výkladu, skupinové diskuse, skupinové a individuální seminární aktivity – brainstorming, případové studie, řešení modelových problémů, modelová jednání apod. Další způsoby výuky: Samostatná příprava a samostudium, zpracování písemných prací, individuální konzultace
  Metody hodnocení
  Předpokládá se 100% účast ve výuce. Modul se bude hodnotit podle kvality písemné práce o rozsahu cca 10 stran.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je vyučován každý semestr.
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015.