MP402Z Family Law - seminar

Faculty of Law
Spring 2007
Extent and Intensity
0/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc. (seminar tutor)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
Department of Civil Law – Faculty of Law
Contact Person: Eva Pivodová
Prerequisites (in Czech)
NOW ( MP402Zk Family Law )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives (in Czech)
Účelem seminářů je prohloubit poznatky získané na přednáškách a samostudiem a praktická aplikace získaných poznatků na konkrétních příkladech z praxe.
Syllabus (in Czech)
  • Postavení rodiny ve společnosti. Vznik manželství. Vztahy mezi manžely. Zánik a zrušení manželství. Určení rodičovství. Rodičovská zodpovědnost. Vyživovací povinnost. Náhradní rodinná výchova. Opatrovnictví a poručenství. Sociálně-právní ochrana.
Literature
  • Hrušáková, Milana - Králíčková, Zdeňka. Rodinné právo : příklady k řešení. 4. aktualiz. vyd. Brno : Masarykova univerzita, 2005.
  • HRUŠÁKOVÁ, Milana and Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ. České rodinné právo [Masarykova univerzita, 2001]. 2. oprav. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 384 s. ISBN 80-210-2706-1. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. Zkouška je ústní.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2007/MP402Z