MVE001Z Kapitoly z českého středověkého práva

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Mgr. Jakub Razim, Ph.D. et Ph.D. (pomocník)
Mgr. et Mgr. Lenka Šmídová Malárová (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Naďa Fiedlerová, Ph.D.
Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra dějin státu a práva - Právnická fakulta
Předpoklady
NOW ( MP103Z Obecné právní dějiny - seminář ) && NOW ( MP106Z Římské právo I ) && ! MP103Z Obecné právní dějiny - seminář && ! MP106Z Římské právo I && ! CM103Z Obecné právní dějiny seminář && ! CM106Z Římské právo I.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se světem středověku ve světle dochovaných právních pramenů. Absolvent kurzu by si měl osvojit dovednosti nutné pro práci s odbornými (českými i jinojazyčnými) texty, získat základní vhled do problematiky středověkých právních dějin, pochopit provázanost jednotlivých oblastí práv a seznámit se s pohledy na fungování středověkého práva tak, jak je prezentuje současná medievistika.
Osnova
 • 1. Středověké právo očima 21. století
 • 2. Historikova posedlost periodizací: místo a význam periodizací
 • 3. Život v klášteře: řádový život ve světle vizitací cisterciáckých klášterů
 • 4. "Státy" a "státečky": počátky středověkého mezinárodního práva
 • 5. Život ve městě: šíření magdeburského práva v Čechách na příkladu města Litoměřic
 • 6. Pro spásu duše své a svých příbuzných: problematika šlechtické testamentární praxe
 • 7. Život v taláru: k počátkům profese advokátů v českých zemích
Literatura
  doporučená literatura
 • Peter Linehan and Janet L. Nelson (ed.), The medieval world. London 2001
 • Jacques Le Goff, Středověká imaginace. Praha 1998
 • Stanislav Balík, Dějiny advokacie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha 2009
 • Kateřina Jíšová-Eva Doležalová, Pozdně středověké testamenty v českých městech: prameny, metodologie a formy využití. Praha 2006
 • František Hoffmann, Středověké město v Čechách a na Moravě. Praha 2009
  neurčeno
 • Kateřina Charvátová, Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách, 1142-1420. 1.-3. sv. Praha 1998-2009
Výukové metody
Protože je kurz e-learningový, skládají se výukové materiály jednotlivých modulů především z odborných textů, případně jiných rozšiřujících materiálů (videa, obrazy, zvukové ukázky). Navíc si studenti budou moci znalosti a dovednosti ověřit na připravených cvičných testech.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu e-learningového kurzu je splnění zadaných úkolů během semestru ve stanovených termínech, především vložení samostatně vypracovaných anotací k odborným textům do moderovaných diskuzí jednotivých modulů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k četnosti výuky: nerozvrhováno (e-kurz).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.