MV619K Normative Systems in Cyberspace

Faculty of Law
Spring 2008
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Department of Legal Theory - Faculty of Law
Contact Person: Věra Šilingrová
Timetable
Mon 25. 2. to Fri 23. 5. Thu 18:15–19:45 034
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 100 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/100, only registered: 0/100, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/100
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives (in Czech)
Předmět Normativní systémy v kyberprostoru zahrnuje výklady o právu a jiných normativních systémech, které působí v kyberprostorech a zejména v prostředí celosvětové sítě; Internet. Jedná se o zcela nový obor teoretické právní vědy, jehož objektem je působení práva a jiných regulativních mechanismů v dynamicky se vyvíjejícím prostředí digitálních sítí. Cílem výuky je vybavit studenty specifickými metodami a přístupy, jejichž využití je pro pochopení normativních mechanismů působících v kyberprostoru nezbytné. Důraz bude kladen rovněž na specifické přístupy, metody a techniky tvorby příslušných právních a jiných norem.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Úvod vymezení předmětu, pojmů, základní metodologie a klasifikace normativních systémů, metodika ke zpracování seminárních prací 2. Kyberkultura, kyberprostor historie, vývoj 3. Kyberprostor jako sociální realita, kyberidentita 4. Hodnoty a jejich ochrana v kyberprostoru 5. Právo v kyberprostoru I metoda právní regulace 6. Právo v kyberprostoru II působnost práva a jurisdikce 7. Umělé bytosti a jejich právní regulace 8. Normativita on-line her 9. Islámské právo a informační sítě 10. Infoetika 11. Psychologie a internet 12. Nová média a nové formy komunikace
Literature
  • POLČÁK, Radim, Martin ŠKOP and Jakub MACEK. Normativní systémy v kyberprostoru (úvod do studia) (Normative systems in cyberspace (introduction)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 102 pp. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 361. ISBN 80-210-3779-2. info
Assessment methods (in Czech)
Výuka předmětu je prezenční ve formě přednášek doplněných o interaktivní osnovu - přednášky jsou česky (v průběhu semestru může vystoupit host s přednáškou v angličtině). Většina doplňujících písemných studijních materiálů přístupných prostřednictvím interaktivní osnovy je anglicky.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2008/MV619K