MVD023K Rozhodovací procesy na úrovni vysokých škol

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD023K/01: St 7. 3. 16:40–18:10 148, 18:15–19:45 148, St 21. 3. 16:40–18:10 148, 18:15–19:45 148, St 4. 4. 16:40–18:10 148, 18:15–19:45 148, St 18. 4. 16:40–18:10 148, 18:15–19:45 148, St 2. 5. 16:40–18:10 148, 18:15–19:45 148, St 16. 5. 16:40–18:10 148, 18:15–19:45 148, V. Smutná
MVD023K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Smutná
Předpoklady
MP701Zk Správní právo procesní && MP712Z Správní právo II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání teoretických a zejména praktických znalostí a dovedností v oblasti vysokoškolského práva, správního procesu a vnitřní normotvorby.
Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti důkladně rozumět postavení a činnosti vysokých škol. Budou se dobře orientovat ve správním procesu podle zákona o vysokých školách a dovedou jej srovnat s obecným správním procesem. Budou schopni posoudit zákonnost vydaného rozhodnutí, navrhnout vhodný prostředek nápravy a vyhotovit jej. Budou schopni základní zákonné, ale též vyšší – ústavněprávní a principiální argumentace. Dále se studenti naučí základy normotvorby vnitřních normativních aktů, které budou moci využívat i v jiných oblastech, v nichž dochází k úpravě poměrů vnitřními (statutárními předpisy).
Osnova
 • 1. Úvod do práva vysokých škol: ústavní východiska a jejich zákonný odraz, prameny práva, typy a druhy vysokých škol. Praktické příklady týkající se přijímacího řízení na vysoké školy. Problematika přestupů. Disciplinární řízení.
 • 2. Studium, jeho průběh a ukončení. Poplatky za studium na vysokých školách, školné. Stipendia – pojem a systematika stipendií na Masarykově univerzitě (Právnické fakultě Masarykovy univerzity). Metodologie žádosti o vydání rozhodnutí. Teoretický a metodologický úvod a praktický příklad na rozhodnutí o vyměření poplatku za studium.
 • 3. Teoretický výklad ke správnímu uvážení, k žádosti o přezkum. Srovnání přezkumného řízení podle zákona o vysokých školách s odvolacím řízením podle správního řádu a s přezkumným řízením podle správního řádu. Žádost o přezkum rozhodnutí, rozhodnutí o žádosti.
 • 4. Teoretický úvod k soudnímu přezkumu a metodologie. Správní žaloba a vyjádření žalované.
 • 5. Vnitřní předpisy vysokých škol, procedurální postup, metodologie. Praktický případ na připomínkování vnitřního předpisu.
 • 6. Klauzurní práce.
Literatura
  povinná literatura
 • JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo : zvláštní část. 6. dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 399 s. ISBN 9788021048478. info
 • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA a Jana JURNÍKOVÁ. Správní právo procesní. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. 405 s. Učebnice. ISBN 978-80-7380-110-6. URL info
  doporučená literatura
 • KLÍMA, Karel. Komentář k Ústavě a Listině. 2. rozš. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2009. 923 -1441. ISBN 9788073801403. info
 • VEDRAL, Josef. Správní řád : komentář. Vyd. 1. Praha: Ivana Hexnerová - Bova Polygon, 2006. 1042 s. ISBN 8072731343. info
 • LAVICKÝ, Petr, Marie SOUČKOVÁ a Sylva ŠIŠKEOVÁ. Soudní řád správní s judikaturou a souvisejícími předpisy. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. 467 s. Zákony s judikaturou. ISBN 80-7179-314-0. info
 • Soudní řád správní : komentář. Edited by Vladimír Vopálka. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xi, 327. ISBN 8071798649. info
 • KÜHN, Zdeněk, Michal BOBEK, Radim POLČÁK a A KOL. Judikatura a právní argumentace. Vyd. 1. Praha: AUDITORIUM, 2006. 234 s. ISBN 80-903786-0-9. info
 • • Nejvyšší správní soud: rozhodnutí a stanoviska (www.nssoud.cz)
 • • Ústavní soud: nálezy a usnesení (http://nalus.usoud.cz)
Výukové metody
Výklad k problematice, rozbor modelových a skutečných případů, seminární diskuze, nácvik práce s rozhodnutími a podklady, společné i samostatné vypracování zadaných úkonů. Velký důraz bude kladen na zpětnou vazbu. Vycházet se bude rovněž z rozboru příslušných judikátů, které se k předmětu kurzu vztahují.
Metody hodnocení
Znalosti, společně s osvojenými schopnostmi, budou průběžně ověřovány prostřednictvím hodnocení vypracovaných plnění, s hodnoceními budou studenti bezprostředně seznamováni v navazujících seminářích. V případě nedostatečných plnění budou vyzýváni k přepracování. Na ně potom bude navazovat opětovné individuální hodnocení.
Finální ověření bude provedenou formou klauzurní práce, s možností jednoho jejího přepracování. Hodnocení klauzurní práce bude sděleno ústně, aby každý jednotlivý student získal osobní hodnocení jím osvojených schopností. Na základě klauzurní práce odpovídající kvality, kompletně zpracovaných seminárních (domácích) plnění a přiměřené míry účasti na prezenční výuce bude uděleno příslušné úspěšné ukončení.
Informace učitele
logolink opvk
Předpokládá se aktivní zapojení studentů do výuky, ale též pravidelná domácí příprava. Pro úspěšné ukončení předmětu bude nezbytné zpracování všech seminárních úkolů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:12, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému