MV856K Finanční právo v soudní praxi

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. David Jeroušek (přednášející)
Garance
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV856K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. Út 16:40–18:10 259, D. Jeroušek
Předpoklady
Navazuje na znalosti získané především v rámci výuky předmětu Finanční právo a Občanské právo procesní.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Výuka předmětu bude spočívat v praktické simulaci situací (rolí) dle konkrétních fází a typů soudního řízení (s návazností na řízení daňové). Student bude v průběhu semestru zpracovávat jednotlivá podání žalobce nebo žalovaného a popřípadě se bude pokoušet ujmout rozhodovací role v zadaném praktickém případu. V rámci zadávání úkolů budou využívány zkušenosti s vedením soudních sporů, vývoje a stavu rozhodovací činnosti soudů, ale budou také na praktických případech zjišťovány mnohdy rozdílné pohledy žalobců a žalovaných (České daňové správy) na otázky správy daní vyplývající jak z procesní, tak i hmotněprávní úpravy. Bude bedlivě sledována nová rozhodovací a výkladová praxe stran nově přicházejícího daňového řádu. Související otázky budou přinášeny a přiblíženy na praktických příkladech (v rámci studenty zpracovávaným podáními a rozhodnutími). Dále bude třeba sledovat a pro možná praktická řešení analyzovat vývoj judikatury krajských soudů, Nejvyššího správního soudu, ale i výkladové pohledy České daňové správy, které tuto reflektují.
Osnova
 • 1. Pojem a charakteristika finančního soudnictví a pravomoc a příslušnost soudů a obecné otázky řízení. 2. Řízení o žalobách proti rozhodnutí finančních orgánů. 3. Řízení o ochraně proti nečinnosti finančních orgánů. 4. Řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením finančních orgánů. 5. Řízení o kompetenčních žalobách. 6. Řízení o kasační stížnosti a řízení o obnově řízení.
Literatura
  doporučená literatura
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
 • BAXA, Josef, Ondřej DRÁB, Lenka KANIOVÁ, Petr LAVICKÝ, Alena SCHILLEROVÁ a Karel ŠIMEK. Daňový řád. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011. 1537 s. I. díl, II. díl, přílohy. ISBN 978-80-7357-564-9. URL info
  neurčeno
 • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa - berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 509 s. ISBN 9788072392308. info
 • MRKÝVKA, Petr, Petra JÁNOŠÍKOVÁ, Ivan TOMAŽIČ, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Dana ŠRAMKOVÁ, Michal RADVAN, Jan NECKÁŘ a Libor KYNCL. Finanční a daňové právo. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladetelství Aleš Čeněk, 2009. 525 s. ISBN 978-80-7380-155-7. info
 • KOBÍK, Jaroslav a Jiří ŠPERL. Dokazování v daňovém řízení. Praha: ASPI, 2004. 171 s. ISBN 8086395944. info
 • Judikatura NSS a dílčí rozhodnutí Krajských soudů
 • LICHNOVSKÝ, Ondřej a Roman ONDRÝSEK. Daňový řád. Komentář. Praha: C. H. BECK, 2010. 640 s. ISBN 978-80-7400-331-8. info
 • LICHNOVSKÝ, Ondřej. Sporné otázky daňového řízení. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. 170 s. ISBN 9788073574796. info
Výukové metody
Praktické zabezpečení uvedené výuky je zamýšleno tak, že studenti na závěr semináře obdrží konkrétní úkol – praktický anonymizovaný případ z praxe, kdy jejich povinností bude v určeném časovém úseku (dle složitosti zadání) zpracovat dle povahy zadání žalobu, vyjádření k žalobě, kasační stížnost či vyjádření k ní, popřípadě rozhodnutí o uvedených podáních, a toto v předstihu následujícího semináře mohlo být kontrolováno a na semináři podrobeno diskusi a konfrontaci s ostatními zadáními. V dalším semináři bude rozebíráno se studenty jimi zpracované podání a případně se na něj bude navazovat s dalším praktickým postupem, příkladem. Je však počítáno s tím, že díky možnosti využití nabízených úloh www.is.muni.cz (odevzdávárny a studijních dokumentů), bude na každém semináři zadán a následujícím rozebírán určitý konkrétní případ, opravený a usměrňovaný lektorem
Metody hodnocení
Vyhodnocení plnění jednotlivých úkolů v rámci seminářů a dále je možno zvolit kolokviální rozpravu nad fiktivním případem řešených v rámci praktických úkonů studenty, které již byly v seminářích vyhodnoceny.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk


Uvedený předmět je vyučován jako dovednostní, tzn. vyžaduje aktivní zapojení do programu semináře s tím, že jeho výsledkem by mělo být získání alespoň dílčí praktických dovedností stran předmětu výuky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je vyučován externisty - asistenty soudců NSS.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 08:04, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému