MV845K Legal Protection of Competition II

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
1/1. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
JUDr. David Raus, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
každé sudé úterý 18:15–19:45 208
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV845K/01: Po 27. 2. až Pá 19. 5. každé liché úterý 18:15–19:45 208, J. Bejček
MV845K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Bejček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají informace o nejnovějších trendech judiaktury a diskusí a úvah de lege frenda v evropském a českém soutěžním právu. Budou seznámeni se základními procesními postupy v řízeních a budou procvičeny některé základní dovednosti, potřebné při styku s ÚOHS a soudy a v kartelověprávní agendě podnikatelských subjektů. Po absolvování prvého semestru zaměřeného především na prohloubení znalostí (POK I) poskytne POK II zejména obsáhlý přehled tuzemské i komunitární judikatury. V POK II s dominujícím dovednostním zaměřením výuky se budou provádět rozbory a komentáře judikatury, studenti budou aplikovat metody vlastní argumentace, hodnotit argumentaci účastníků řízení a správních a soudních orgánů, hodnotit meze soudního či správního uvážení, koncipovat žaloby, žádosti, rozklady, hodnotit obsahovou a formální úroveň právních písemností, zpracovávat návrhy programů compliance...., atd. Výuka (včetně diskuse) bude vedena v angličtině. Některé studijní materiály budou studentům k dispozici pouze v češtině (rozhodnutí ÚOHS, judikatura českých soudů). Závěrečné práce mohou být zpracovány v angličtině.
Osnova
  • Pravomoc a působnost soutěžních úřadů, spolupráce v rámci ICN a ECN (p) Komentář k aktuální klíčové evropské a české judikatuře v oblasti dohod omezujících soutěž, analýza a kritika kasuistiky studenty (p) Komentář k aktuální klíčové evropské a české judikatuře v oblasti zneužití dominance, analýza a kritika kasuistiky studenty (p) Praktické procesní otázky řízení o kartelových dohodách a o zneužití tržní dominance (p) Komentář k aktuální klíčové evropské a české judikatuře v oblasti povolování spojení soutěžitelů, analýza a kritika kasuistiky studenty (p) Řízení o povolení spojení soutěžitelů v praxi. Řešení modelového případu posuzování koncentrace soutěžitelů (p) Program shovívavosti. Programy právní prevence (compliance), soutěžní advokacie (p) Správný rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS (p) Správná správní žaloba v soutěžních sporech (p) Soukromé vymáhání náhrady škody způsobené kartelovými delikty, kriminalizace antitrustového práva (p) Zákaz veřejné podpory a ochrana hospodářské soutěže (p) Kolokvium, závěrečné hodnocení prací
Literatura
  • Bejček, Neruda, Petr, Raus: Competition Law in the Czech republic, Wolters Kluwer, The Netherlands, 2014, ISBN 9789041158796
  • The EU law of competition. Edited by Jonathan Faull - Ali Nikpay - Deirdre Taylor. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. ccxxxiii,. ISBN 9780199665099. info
  • RAUS, David a Andrea ORŠULOVÁ. Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. 666 s. Komentáře Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7478-470-5. info
  • ROSE, Vivien. European community law of competition. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2012. lxviii, 40. ISBN 9780199639694. info
  • MUNKOVÁ, Jindřiška, Jiří KINDL a Pavel SVOBODA. Soutěžní právo. 2. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. xxvi, 619. ISBN 9788074004247. info
  • BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 389 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica 366. ISBN 978-80-210-5067-9. info
Výukové metody
lectures, homework, working on semester papers, case studies, using e-learning methods
Metody hodnocení
12x2 hod. přednášek aktivizačnho typu semestrální práce a její obhajoba v diskusi - kolokvium
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Passing the course Legal protection of competition I is recommended but not inevitable
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.