MV845K Legal Protection of Competition II

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
JUDr. David Raus, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Vladimíra Vraná
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. až Pá 17. 5. každé liché pondělí 11:10–12:40 034
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV845K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé pondělí 11:10–12:40 034, J. Bejček
MV845K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Bejček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti získají informace o nejnovějších trendech judiaktury a diskusí a úvah de lege frenda v evropském a českém soutěžním právu. Budou seznámeni se základními procesními postupy v řízeních a budou procvičeny některé základní dovednosti, potřebné při styku s ÚOHS a soudy a v kartelověprávní agendě podnikatelských subjektů. Po absolvování prvého semestru zaměřeného především na prohloubení znalostí (POK I) poskytne POK II zejména obsáhlý přehled tuzemské i komunitární judikatury. V POK II s dominujícím dovednostním zaměřením výuky se budou provádět rozbory a komentáře judikatury, studenti budou aplikovat metody vlastní argumentace, hodnotit argumentaci účastníků řízení a správních a soudních orgánů, hodnotit meze soudního či správního uvážení, koncipovat žaloby, žádosti, rozklady, hodnotit obsahovou a formální úroveň právních písemností, zpracovávat návrhy programů compliance...., atd. Výuka (včetně diskuse) bude vedena v angličtině. Některé studijní materiály budou studentům k dispozici pouze v češtině (rozhodnutí ÚOHS, judikatura českých soudů). Závěrečné práce mohou být zpracovány v angličtině.
Osnova
  • Pravomoc a působnost soutěžních úřadů, spolupráce v rámci ICN a ECN (p) Komentář k aktuální klíčové evropské a české judikatuře v oblasti dohod omezujících soutěž, analýza a kritika kasuistiky studenty (p) Komentář k aktuální klíčové evropské a české judikatuře v oblasti zneužití dominance, analýza a kritika kasuistiky studenty (p) Praktické procesní otázky řízení o kartelových dohodách a o zneužití tržní dominance (p) Komentář k aktuální klíčové evropské a české judikatuře v oblasti povolování spojení soutěžitelů, analýza a kritika kasuistiky studenty (p) Řízení o povolení spojení soutěžitelů v praxi. Řešení modelového případu posuzování koncentrace soutěžitelů (p) Program shovívavosti. Programy právní prevence (compliance), soutěžní advokacie (p) Správný rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí ÚOHS (p) Správná správní žaloba v soutěžních sporech (p) Soukromé vymáhání náhrady škody způsobené kartelovými delikty, kriminalizace antitrustového práva (p) Zákaz veřejné podpory a ochrana hospodářské soutěže (p) Kolokvium, závěrečné hodnocení prací
Literatura
  • Bellamy & Child European community law of competition. Edited by Peter Roth - Vivien Rose. 6th ed. Oxford : Oxford University Press, 2008. ccxxvi, 16. ISBN 9780199286515.
  • Jones, Alison - Sufrin, Brenda. EC competition law :text, cases, and materials. 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2004. cxi, 1303. ISBN 0199269971.
  • Munková, Jindřiška - Svoboda, Pavel - Kindl, Jiří. Soutěžní právo. Vyd. 1. Praha : C.H. Beck, 2006. xix, 411 s. ISBN 8071794406.
  • Raus, David - Neruda, Robert. Zákon o ochraně hospodářské soutěže :komentář a souvisící české i komunitární předpisy. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha : Linde, 2006. 671 s. ISBN 807201563X.
  • Eliáš, Karel - Hajn, Petr - Bejček, Josef. Kurs obchodního práva : obecná část : soutěžní právo. / Karel Eliáš ... [et al.]. 5. vyd. Praha : C.H. Beck, 2007. 610 s. (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7179-583-4.
Výukové metody
lectures, homework, working on semester papers, case studies, using e-learning methods
Metody hodnocení
12x2 hod. přednášek aktivizačnho typu semestrální práce a její obhajoba v diskusi - kolokvium
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Passing the course Legal protection of competition I is recommended but not inevitable
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.