DOPVPM11 Rozhodnutí soudu v mezinárodním prostředí

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Garance
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozhodnutí soudu určitého státu představuje projev státní suverenity. Jeho účinky jsou proto zásadně limitovány pouze na území státu, jehož soud dané rozhodnutí vydal. Jestliže oprávněný chce rozhodnutí použít na území státu jiného, musí s rozhodnutím absolvovat proces uznání a výkonu. Cílem předmětu je analyzovat podmínky pro uznání soudních rozhodnutí, primárně dle hlediska původu daného rozhodnutí, tj. zejména zda se jedná o rozhodnutí z členského státu EU či státu třetího, což zároveň ovlivňuje pramen pro uznání, tj. mezinárodní smlouva, unijní norma či vnitrostátní předpis, dále podle hlediska typu věci, ve které bylo rozhodnutí vydáno (obecná soukromoprávní otázka s mezinárodním prvkem či specializovaná otázka jako například dědická či insolvenční věc). Předmět bude zkoumat odpověď na otázku, zda teritorialita a s ní související koncepce uznání je relevantní i v současnosti, případně v jakých případech.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat relevantní právní úpravu pro uznání a výkon konkrétního cizího soudního rozhodnutí, interpretovat ji a aplikovat v konkrétní situaci. Vedle toho bude schopen rozvinout úvahu nad otázkou, zda požadavek uznání vyplývající z principu teritoriality je požadavkem relevantním i s současnosti.
Osnova
  • I. obecná rozhodnutí SDEU k problematice mezinárodního práva soukromého II. vybraná rozhodnutí dle specializace studenta III. nově vypadá rozhodnutí SDEU k problematice mezinárodního práva soukromého
Literatura
  • https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
Výukové metody
teoretická příprava, diskuze, prezentace
Metody hodnocení
Diskuze nad tématy zvolenými na začátku semestru realizovaná po nastudování stanovené literatury a judikatury.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DOPVPM11