MP905Z Mezinárodní právo veřejné - Univerzální a partikulární ochrana lidských práv - seminář

Právnická fakulta
podzim 2001
Rozsah
0/1. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. (cvičící)
Garance
JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP905Z/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
MP905Z/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Bayerová
Předpoklady
NOW ( MP905Zk Lidská práva ) && NOW_LIMIT ( MP905Zk Lidská práva )
Znalost obecné části mezinárodního práva veřejného a vnitrostátních odvětví veřejného práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 350 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/350, pouze zareg.: 0/350
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Mezinárodní právo se vytrvale vyvíjí ve směru kohezní ochrany lidských práv. Jedinec přestal být objektem mezinárodněprávní úpravy a zaujal právní postavení subjektu mezinárodního práva, třebaže závislé, nejisté a okrajové. Odvětví mezinárodní ochrany lidských práv objevuje pro jednotlivce výhodnou právní pozici, neboť je , abstraktně vyjádřeno, nadán individuálními lidskými právy, kdežto stát je vůči němu zavázán negativními či pozitivními povinnostmi. Dané odvětví mezinárodního řádu neupravuje toliko "mětí" lidských práv, ale taktéž kontrolní či implementační mechanismy neboli procesní normy. Dichotomie regulace lidských práv (hmotně a procesně právní) poskytuje vitální impuls pro jejich dodržování na vnitrostátní úrovni. Mezinárodní ochrana totiž představuje toliko subsidiární záštitu. Mezinárodní smlouvy o lidských právech tvoří základ daného subsystému. Instrumenty toho druhu nevyjadřují mrtvou literu, nýbrž živoucí pravidla chování, Jejich výklad zahrnuje rozličné intelektuální operace, včetně neviditelných instinktivních procesů. Výkladové kánony mají dehierachizované postavení čili nezastávají vzájemně subordinační pozice. K výkladu lidskoprávních pravidel se používají následující metody: jazyková, systematická, logická, účelová, funkční, srovnávací, "margin of appreciation", dynamická, správní uvážení aj. Ovládnutí zmíněných kánonů je naléhavým zadáním výuky lidských práv, což vede k pochopení jejich vzájemné závislosti a interdeterminaci. Přesným smyslem dané disciplíny je pak vyjádření lidského rozměru mezinárodního práva, který vyvěrá ze zřídla antropocentrismu a humanismu.
Osnova
 • TÉMATA ZVLÁŠTNÍ ČÁSTI MPV 1. Právní pojem "terra nullius" v průvanu času a nároky z okulární, symbolické, efektivní okupace, uti possidetis, geografická blízkost apod. Státní území, územní suverenita a výsost v mezinárodní judikatuře 2. Charakteristické znaky moderního mořského práva. Symbióza národních a mezinárodních režimů (pobřežní moře, souostrovní státy, výlučné hospodářské pásmo, pevninská mělčina, volné moře jako terra communis omnium a mořské dno jako společné dědictví lidstva 3.Dvojohniskový pohled na charakter a právní režim Antarktidy v rozpravě dvou znalců 4. Rozmanité formy diplomacie. Základy diplomatického práva: výsady a imunity a jejich osobní, územní, časová a věcná aplikovatelnost 5. Státní občanství a jeho propojení s mezinárodním právem. Lidsko-právní uchopení občanství: právo nabýt, změnit a nebýt zbaven občanství 6.Povlovné i prudší proměny humanitárního práva a jeho dnešní podoba: jeho zásady jako normativní vektory TÉMATA PVP LIDSKÁ PRÁVA 1.Ideové zdroje ochrany lidských práv.Geneze lidských práv.Univerzální a regionální ochrana lidských práv 2.Česká republika a její mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv.Ústavní soud ČR a mezinárodní ochrana lidských práv 3.Univerzální ochrana lidských práv, kontrolní mechanismy ochrany lidských práv podle univerzálních instrumentů 4.Mezinárodní ochrana lidských práv v Evropě: způsoby ústavní recepce, smlouvy o lidských právech Rady Evropy a kontrolní mechanismy podle nich, ochrana lidských práv v EU, návrh Charty základních práv EU 5.Evropská úmluva o lidských právech a její 11. protokol.Evropský soud pro lidská práva: důvody jeho současného zahlcení a možná řešení, Evropský soud pro lidská práva jako případná obecná soudní instance Rady Evropy 6.Americký a africký standard ochrany lidských práv. Ochrana práv dítěte na mezinárodní úrovni 7.Mezinárodní ochrana menšin obecně a romské menšiny zvláště
Literatura
 • SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Translated by Jiří Malenovský. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 364 s. ISBN 8021014857. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Případ praktické aplikace článků 10 Ústavy České republiky: Rámcová úmluva na ochranu národostních menšin. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1995, roč. 134, č. 9, s. 855-871. ISSN 0324-7007. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Glosy k výkladu článku 10 české ústavy v praxi ústavních orgánů. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1996, roč. 135, č. 9, s. 797-813. ISSN 0324-7007. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Článek 10 Ústavy ČR a Úmluvy Rady Evropy o lidských právech. Evropské a mezinárodní právo, Brno: Nadace prof. B.Komárkové, 1996, roč. 5, č. 6, s. 9-11. ISSN 1210-397. info
 • CHUTNÁ, Monika. Úmluva o právech dítěte - obecná ustanovení - články 1 až 5. Časopis pro právní vědu a praxi, Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1996, roč. 4, č. 3, s. 364-387. ISSN 1210-9126. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Ochrana národnostních menšin v Evropě a v České republice. Veřejná správa : týdeník vlády České republiky, Praha: Ministerstvo vnitra, 1998, roč. 9, č. 39, s. 20-21. ISSN 0027-8009. info
 • CHUTNÁ, Monika. Nový mechanismus kontroly Evropské úmluvy o ochraně lidskýchpráv a základních svobod. In Ročenka evropského práva. Svazek 1., 1995. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1996. s. 145-153. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 174. ISBN 80-210-1422-9. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách ve světle článku 10 Ústavy České republiky. Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně, Brno: Masarykova univerzita, 1998, roč. 31, č. 3, s. 3-7. ISSN 1211-3384. info
 • CHUTNÁ, Monika. Právo na vzdělání v mezinárodních dokumentech a v Evropské úmluvě na ochranu základních práv a svobod. In Ročenka evropského práva. Svazek 2, 1996. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. s. 169-176. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 197. ISBN 80-210-1688-4. info
 • MALENOVSKÝ, Jiří. K ratifikaci Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin Českou republikou. Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 3, s. 169-182. ISSN 0324-7007. info
Metody hodnocení
Semináře se konají 1x za 14 dní. Zkouška je ústní, společná s předmětem Mezinárodní právo veřejné.
Informace učitele
9. semestr - MPV JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. ZADÁNÍ NA SEMINÁŘE KONANÉ VE DNECH 29.-30.10.2001 1. V červnu loňského roku došlo v Praze k přepadení a okradení moldavského ministra dopravy Afanasie Smochina, který se účastnil zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy. Ministerstvo vnitra odmítlo odpovědnost za zanedbání bezpečnostních opatření, nicméně ministerstvo zahraničních věcí s ohledem na situaci oslovilo zastupitelský úřad Moldavska a vyjádřilo politování nad incidentem. -Posuď případ s ohledem na úmluvu o zvláštních misích z roku 1969. 2. Přijímající stát zadrží dopis odesílaný ze sídla diplomatické mise označený jako diplomatickou poštu s odůvodněním, že jako odesílatel byla na obálce uvedena dcera vedoucího mise, která nepožívá diplomatických výsad ani imunit, protože není členem personálu mise. Obsahem dopisu bylo oznámení ministerstvu zahraničních věcí vysílajícího státu, že 15. Následujícího měsíce uzavře dcera šéfa mise sňatek a nebude nadále sdílet společnou domácnost s rodiči. -Kdo je zahrnut do kategorie "člen personálu mise"? -Je možné dopis zahrnout do kategorie "diplomatické korespondence"? -Jaké výsady a imunity náležejí rodinným příslušníkům diplomatického zástupce? -Došlo k nějakému pochybení ze strany diplomatické mise? 3. Přijímající stát odmítne bez dalšího vysvětlení přiznat osobě navrhované vysílajícím státem na místo vedoucího konzulárního úřadu toto postavení a výsady s tím spojené. Vysílající stát dané jednání označí jako nepřijatelné zasahování do vnitřních záležitostí a zmíněnou osobu přesto jmenuje vedoucím konzulárního úřadu. -Má přijímající stát možnost zasahovat do jmenování konzulárních úředníků na svém území? -Stanoví Vídeňská úmluva z roku 1963 přijímajícímu státu povinnost vysvětlovat důvody případného odmítnutí? -Bude takto jmenovaná osoba požívat výhod vyplývajících ze svého postavení? 4. Přijímající stát odmítne udělit souhlas k výkonu funkce vedoucího konzulárního úřadu s odůvodněním, že oznámení o jmenování nesplňuje požadavky přijímajícího státu. -Přiznává Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963 přijímajícímu státu možnost zasahovat do formalit týkajících se oznámení o jmenování? PRAMENY: Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z roku 1961 Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963 Úmluva o zvláštních misích z roku 1969 9. semestr - MPV JUDr. Monika Bayerová ZADÁNÍ NA SEMINÁŘE KONANÉ VE DNECH 5.-6.11.2001 1. V červnu loňského roku došlo v Praze k přepadení a okradení moldavského ministra dopravy Afanasie Smochina, který se účastnil zasedání Rady ministrů Evropské konference ministrů dopravy. Ministerstvo vnitra odmítlo odpovědnost za zanedbání bezpečnostních opatření, nicméně ministerstvo zahraničních věcí s ohledem na situaci oslovilo zastupitelský úřad Moldavska a vyjádřilo politování nad incidentem. -Posuď případ s ohledem na úmluvu o zvláštních misích z roku 1969. 2. Vedoucí diplomatické mise je označen za persona non grata s odůvodněním, že nezaplatil přes několikeré výzvy daně z příjmů plynoucích mu v souvislosti s pedagogickou činností vykonávanou na území přijímajícího státu. -Porušil šéf diplomatické mise Vídeňskou úmluvu? -Má přijímající stát ještě další možnosti postihu? -Má přijímající stát povinnost odůvodnit označení osoby za persona non grata? -Jaké činnosti smí diplomatický zástupce státu vykonávat vedle činnosti vykonávané na diplomatické misi? 3. V důsledku výtržností konaných před budovou diplomatické mise vypukne v jejích prostorách požár, který se nepodaří členům personálu mise uhasit. Situace je tak vážná, že vedoucí mise v důsledku otravy kouřem upadl do bezvědomí. Orgány přijímajícího státu v místnostech mise zasáhnou, požár uhasí a všem zraněným zajistí lékařské ošetření. -Porušil přijímající stát Vídeňskou úmluvu? 4. Vedoucí diplomatické mise byl na území přijímajícího státu přistižen při páchání trestného činu (podle vnitrostátního práva přijímajícího státu) a byl orgány přijímajícího státu zadržen. Vysílající stát okamžitě vznese důrazný protest proti takovému zacházení. -Může být šéf diplomatické mise zadržen? -Jaké možnosti postihu přijímající stát má? -Jaký okruh osob disponuje stejným katalogem výsad a imunit jako vedoucí diplomatické mise? PRAMENY: Vídeňská úmluva o diplomatických stycích z roku 1961 Vídeňská úmluva o konzulárních stycích z roku 1963 Úmluva o zvláštních misích z roku 1969 9. semestr - MPV JUDr. Monika Bayerová ZADÁNÍ NA SEMINÁŘE KONANÉ VE DNECH 12.-13.11.2001 A 19.-20.11.2001 1. Začátkem července loňského roku se v Římě uskutečnil, přes značný odpor katolické církve, World Gay Pride 2000 - pochod gayů a lesbiček z celého světa. Římská městská rada akci povolila, aby následně stáhla svoji podporu této akce. Státní sekretář Vatikánu kardinál Angelo Sodano poukázal na smlouvu mezi Itálií a papežským státem z roku 1929, se kterou je podle katolické církve zmiňovaná akce v rozporu. - Posuď situaci z pohledu Lateránských smluv z roku 1929, -Rozeber případ s přihlédnutím k obsahu a podstatě následujících práv: -svoboda shromažďování -právo na vlastní názor -svoboda projevu PRAMENY: Lateránská smlouva z roku 1929 mezi Itálií a Svatým stolcem Mezinárodní úmluvy o lidských právech a judikatura k nim 2. Problematika práva na život - mezinárodní úmluvy o lidských právech a právo na život - změny, kterými toto právo prošlo po 2. světové válce, - postavení práva na život mezi lidskými právy, - okruhy problémů vztahující se k tomuto právu. 9. semestr - MPV JUDr. Monika Bayerová ZADÁNÍ NA SEMINÁŘE KONANÉ VE DNECH 26.-27.11.2001 A 3.- 4.12.2001 1. Na tento seminář si každý student připraví krátký referát ( max. 3-5 min.) z judikatury Evropského soudu pro lidská práva, který na semináři přednese a následně v písemné podobě odevzdá. Podstatou a cílem referátu je schopnost zorientovat se ve zvoleném případu a zaměřit se na základní a podstatná fakta. Doporučenou a snadno přístupnou literaturou je "Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva", kde je možné najít dostatek studijního materiálu. Knihovna fakulta však disponuje anglickými a francouzskými verzemi rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, ze kterých je také možné referát zpracovat - záleží na jazykových předpokladech studenta. 2. Součástí tohoto semináře bude zápočtový test - ze zvláštní části mezinárodního práva veřejného a univerzální a evropské ochrany lidských práv. Úspěšné napsání toho testu je jedním z předpokladů získání zápočtu za zimní semestr. Výsledky budou studentům sděleny na následujícím semináři (závěrečném). 9. semestr - MPV JUDr. Monika Bayerová ZADÁNÍ NA SEMINÁŘE KONANÉ VE DNECH 10.-11.12.2001 A 17.-18.12.2001 1. Právo na vzdělání - příklad: Nejmenovaná mezinárodní nevládní organizace se prostřednictvím svých přestavitelů rozhodne zpochybnit systém speciálních škol existující v České republice. Hlavním záměrem a cílem je prokázat, že dochází k masové rasové diskriminaci romských dětí v souvislosti s jejich zařazováním do zvláštních škol. Předpokladem pro zařazení dítěte do zvláštní školy je konstatování psychologa, že dítě není připraveno na školní docházku a jeho poslání do poradny k psychologovi, za účelem provedení testů, zda dítě není mentálně zaostalé. O zařazení dítěte do zvláštní školy rozhoduje ředitel zvláštní školy na základě výsledku z pedagogicko-psychologické poradny. Součástí umístění dítěte do zvláštní školy je také souhlas rodičů. Zástupci organizace argumentují skutečností, že ve sledovaném regionu navštěvuje zvláštní školy v průměru 70% Romů. Jejich snahou je kontaktovat rodiče těchto dětí, zda nemají zájem nechat děti testovat odborníky této organizace, kteří by prokázali, že tyto děti nejsou mentálně zaostalé ( což je základní předpoklad pro umístění dítěte do zvláštní školy) a jediným důvodem k jejich zařazení do zvláštní školy je jejich rasa. Konečným výsledkem činnosti organizace má být přesvědčení rodičů těchto dětí k podání stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva. Předmětem této stížnosti by měla být údajná diskriminace v souvislosti se zařazením dítěte do zvláštní školy. Cílem však není převod na základní školu z důvodu možné diskriminace romských dětí. Zástupci organizace se také snaží získat pro tyto děti odškodnění, při jehož výši by se brala v úvahu případná ztráta výdělku dítěte v budoucnosti, protože nemohlo po absolvování zvláštní školy pokračovat v dalším studiu - středoškolském, popř. i vysokoškolském. -Sporné momenty daného případu. - Rozbor případu z pohledu právního řádu České republiky. - Podmínky přijatelnosti stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva - problémy, které by mohly v souvislosti s výše popsaným případem nastat. - Právo na vzdělání v systému práv jednotlivce - Specifika zařazení práva na vzdělání do Evropské úmluvy o lidských právech a rozbor tohoto práva.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.