MP905Zk Mezinárodní právo veřejné II

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Mgr. Zdeněk Nový, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Ondřej Svaček, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Kateřina Uhlířová, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Miloš Jahoda (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
( NOW ( MP905Z MPV II sem ) || MP905Z MPV II sem || NOW ( MP910Z Alternative Seminar of PIL ) || MP910Z Alternative Seminar of PIL || NOW ( MP912Z Public International Law II ) || MP912Z Public International Law II ) && ( MP803Z MPV I || MP812Z Public International Law I )
Znalost obecné části mezinárodního práva veřejného a vnitrostátních odvětví veřejného práva.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům orientaci v jednotlivých oblastech upravených mezinárodním právem tak, aby pochopili nejen obsah, ale i podstatu této úpravy, včetně její návaznosti na právo vnitrostátní. Zvláštní důraz je kladen na mezinárodní ochranu lidských práv, kde by studenti měli pochopit nejen obsah chráněných práv, ale i fungování mezinárodních ochranných mechanismů. Celkově by studenti měli pochopit, že mezinárodní právo je součástí práva platného pro Českou republiku. Studenti rovněž získají základní přehled o mezinárodní a evropské ochraně lidských práv.
Výstupy z učení
The outcome of the subject should be solid knowledge of the core areas of public international law, as well as the possibility to work with international-law sources in legal practice.
Osnova
 • 1. Režimy nestátních prostorů 2. Charakteristické znaky moderního mořského práva. Symbióza národních a mezinárodních režimů (pobřežní moře, souostrovní státy, výlučné hospodářské pásmo, pevninská mělčina, volné moře jako terra communis omnium a mořské dno jako společné dědictví lidstva 3.Právní režim Antarktidy 4. Rozmanité formy diplomacie. Základy diplomatického práva: výsady a imunity a jejich osobní, územní, časová a věcná aplikovatelnost 5. Státní občanství a jeho propojení s mezinárodním právem. Lidsko-právní uchopení občanství: právo nabýt, změnit a nebýt zbaven občanství 6.Přehled humanitárního práva a mezinárodního práva trestního. 7.Ideové zdroje ochrany lidských práv.Geneze lidských práv.Univerzální a regionální ochrana lidských práv (mezinárodní a regionální evropské právo). 8.Česká republika a její mezinárodní závazky v oblasti ochrany lidských práv.Ústavní soud ČR a mezinárodní ochrana lidských práv 9.Univerzální ochrana lidských práv, kontrolní mechanismy ochrany lidských práv podle univerzálních instrumentů 10.Mezinárodní ochrana lidských práv v Evropě: způsoby ústavní recepce, smlouvy o lidských právech Rady Evropy a kontrolní mechanismy podle nich, ochrana lidských práv v EU, Charta základních práv EU 11.Evropská úmluva o lidských právech a její 11. protokol.Evropský soud pro lidská práva: důvody jeho současného zahlcení a možná řešení, Evropský soud pro lidská práva jako případná obecná soudní instance Rady Evropy 12.Americký a africký standard ochrany lidských práv, ochrana práv dítěte na mezinárodní úrovni, mezinárodní ochrana menšin
Literatura
  povinná literatura
 • MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné : obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6., upr. a dopl. vyd. Brno: Doplněk, 2014. 499 s. ISBN 9788073805319. info
 • POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné : zvláštní část. 5., dopl. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xxii, 511. ISBN 8071795364. info
  doporučená literatura
 • ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2008. xli, 840. ISBN 9788071797289. info
 • BERGER, Vincent. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Translated by Bruno Jungwiert. 7. franc. vyd. (2000), 1. č. Praha: IFEC, 2003. xx, 769 s. ISBN 80-86412-23-7. info
 • SUDRE, Frédéric. Mezinárodní a evropské právo lidských práv. Translated by Jiří Malenovský. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 364 s. ISBN 8021014857. info
  neurčeno
 • REPÍK, Bohumil. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. Vyd. 1. Praha: Orac, 2002. 263 s. ISBN 80-86199-57-6. info
 • HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika : judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 743 s. ISBN 807201417X. info
 • ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 2., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2003. ix, 150. ISBN 8071793981. info
Výukové metody
přednášky a následné semináře
Metody hodnocení
Semináře jsou povinné a jsou zaměřeny na judikaturu mezinárodních soudů. Zkouška: Zahrnuje oba semestry - MPV I a MPV II. Formou je písemná a ústní. Písemná část je hromadná a zahrnuje otevřené (vypisovací) otázky. Hodnotí se bodováním - maximum 20, minimum 12 bodů. Při dosažení méně než 12 bodů zkouška končí známkou F. Při dosažení 18 a více bodů zkouška končí známkou A. Ve všech ostatních případech se pokračuje ústní zkouškou, kdy se losuje jedna otázka. Součástí jak písemné, tak ústní zkoušky je i obsah přednášek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/MP905Zk