MV734K Legal Protection of Competition I

Právnická fakulta
podzim 2008
Rozsah
2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
JUDr. Robert Neruda, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
JUDr. David Raus, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Eva Vinklárková
Rozvrh
Po 22. 9. až Pá 19. 12. Út 13:30–15:00 215
Předpoklady
passing lectures in Commercial Law III and very good command of English
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
studenti získají informace o nejnovějších trendech v evropském a českém soutěžním právu s přihlédnutím k vývoji zejm. v USA, rozvinuté o procvičení některých základních dovedností, potřebných při styku s ÚOHS a soudy a v kartelověprávní agendě podnikatelských subjektů. Absolvování prvého semestru zaměřeného především na prohloubení znalostí (POK I) poskytne kromě hlubšího vhledu do podstaty a tendencí vývoje soutěžního práva též obsáhlý přehled tuzemské i komunitární judikatury. Ve druhém semestru s dominujícím dovednostním zaměřením výuky (POK II) se budou procvičovat rozbory a komentáře judikatury, aplikované metody vlastní argumentace, hodnocení argumentace účastníků řízení a správních a soudních orgánů, hodnocení mezí soudního či správního uvážení, koncipování žalob, žádostí, rozkladů, hodnocení obsahové a formální úrovně právních písemností, zpracování návrhů programů compliance...., atd. Část výuky (včetně diskuse) bude vedena v angličtině. Některé studijní materiály budou studentům k dispozici pouze v angličtině. Závěrečné práce mohou být zpracovány v angličtině.
Osnova
  • 1)Private and public competition law 2)European and national competition law 3)More economic approach in the protection of competition 4)Relevant market 5)Agreements distorting competition 6) dtto, part II 7)Abuse of dominant position 8) dtto, part I, intellectual property rights and competition 9) Abuse of economic dependence 10) Foundations of merger control 11)Merger control - proceeding. Competition in regulated industries 12)Final meeting, assessment
Literatura
  • Další aktuální doporučené časopisecké a internetové prameny v českém nebo anglickém jazyce.
  • BELLAMY, Christopher a Graham D. CHILD. European community law of competition. Edited by P. M. Roth - Vivien Rose. 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008. ccxxvi, 16. ISBN 9780199286515. info
  • ELIÁŠ, Karel, Petr HAJN a Josef BEJČEK. Kurs obchodního práva : obecná část : soutěžní právo. / Karel Eliáš ... [et al.]. 5. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. 610 s. (Právnické učebnice). ISBN 978-80-7179-583-4. info
  • MUNKOVÁ, Jindřiška, Pavel SVOBODA a Jiří KINDL. Soutěžní právo. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2006. xix, 411. ISBN 8071794406. info
  • RAUS, David a Robert NERUDA. Zákon o ochraně hospodářské soutěže :komentář a souvisící české i komunitární předpisy. 2. aktualiz. a přeprac. vyd. Praha: Linde, 2006. 671 s. ISBN 807201563X. info
  • JONES, Alison a B. E. SUFRIN. EC competition law : text, cases, and materials. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2004. cxi, 1303. ISBN 0199269971. info
Metody hodnocení
Ukončenní kolokviem na základě samostatně zpracované písemné semestrální práce v rozsahu cca 20 stran (na téma stanovené do 1 měsíce po zahájení výuky). Rozsah: POK I - 12x2 hodiny aktivizačních (diskusních) přednášek „amerického typu“: Formát výuky: 2-0. Předchozí domácí příprava je nezbytností. POK II – 12 týdnů výuky ve formátu 1-1. Maximální počet účastníků ve studijní skupině v obou semestrech : 25 Struktura témat a jejich garantů (obecné předznamenání každého tématu v POK I zní: „Teoretické základy demonstrované na judikatuře, a procvičení na příkladech“):
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Předmět je vyučován částečně v angličtině, částečně v češtině.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.