MV905K Právní klinika ombudsmanské praxe II

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/1. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Veronika Gabrišová (cvičící)
Mgr. David Slováček (cvičící)
JUDr. Peter Nagy (cvičící)
Garance
JUDr. Veronika Gabrišová
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV905K/01: Po 29. 9. až Pá 19. 12. každou lichou středu 16:40–18:10 055, V. Gabrišová
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem pro zápis předmětu je absolvování předmětu MV853K Právní klinika ombudsmanské praxe I a zaslání žádosti o souhlas se zápisem předmětu prostřednictvím aplikace v ISu (Student - Registrace a zápis - Žádost o souhlas). Do odůvodnění žádosti vložte motivační dopis, ze kterého budou zřejmé důvody Vašeho zájmu o vybraný předmět a praxi u ochránce, případně které z nabízených témat preferujete a proč, zda máte osobní zkušenost a jakou apod.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurs zaměřen zejména prakticky. V rámci cvičení (odborné praxe) mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Cílem kursu je také podpora komplexního a multioborového přístupu, tzn. především zohlednění vzájemného vztahu a provázanosti jednotlivých odvětvových předpisů správního práva při současném respektování právních principů a jejich role při aplikaci práva. Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz. Dále by měli být schopni zorientovat se v případu z hlediska veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům přísluší zabývat se předkládanou věcí. Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě (případně jiný dokument). Studenti by si měli pod vedením dozorujícího právníka také osvojit pocit odpovědnosti při aplikaci práva v reálném životě.
Osnova
 • Po absolvování bloků I. – II. v rámci prvé ombudsmanské kliniky (jarní semestr), pokračuje kurs bloky III. a bloky IV. a V. Rozpis témat jednotlivých seminářů:
 • 1) III. blok Právo na informace a ochrana osobních údajů: ochrana soukromí na internetu, kamery v bytových domech (VBG)
 • 2) III. blok Právo na informace a ochrana osobních údajů: poskytování informací o platech a odměnách (VBG)
 • 3) IV. blok Odpovědnost státu za výkon veřejné moci: nezákonné rozhodnutí, nesprávný úřední postup (DS)
 • 4) IV. blok Odpovědnost státu za výkon veřejné moci: nepřiměřená délka řízení (DS)
 • 5) V. blok Ochrana spotřebitele: právní rámec ochrany spotřebitele, činnost dozorových orgánů (PN)
 • 6) V. blok Ochrana spotřebitele: Kazuistiky ochránce (PN)
Literatura
 • Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. Edited by Vladimír Sládeček. 2., podstatně přeprac. a r. Praha: C.H. Beck, 2011. xviii, 193. ISBN 9788074001581. info
 • ŠABATOVÁ, Anna. Ombudsman a lidská práva. Vyd. 1. V Brně: Doplněk, 2008. 198 s. ISBN 9788072392292. info
 • Souhrnné zprávy veřejného ochránce práv 2009 - 2012, dostupné na www.ochrance.cz
 • Principy dobré správy : sborník příspěvků přednesených na pracovní konferenci : Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, 22. března 2006. Edited by Dana Hrabcová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita pro Kancelář veřejného ochránce práv, 2006. 265 s. ISBN 8021040017. info
 • Nečinnost ve veřejné správě: sborník z mezinárodní konference : Kroměříž, 23. – 24. 6. 2011. Editovali Kadečka, S.; Kliková, A., Valachová, K.; Glotzmann, F. Praha: KVOP a Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 243 s., dostupný na www.ochrance.cz
 • Veřejné cesty – místní a účelové komunikace: sborník stanovisek veřejného ochránce práv. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, dostupné na www.ochrance.cz
Výukové metody
1 x za 14 dnů – teoretický seminář s využitím konkrétní kasuistiky ochránce (nadstavba základní látky vyučované na PrF) - Nedílnou součástí kursu je odborná praxe v Kanceláři veřejného ochránce práv, která bude probíhat průběžně během semestru (zpracování konkrétních případů, analýza judikatury a legislativy, příp. účast na místním šetření ochránce, apod.). Celkový rozsah praxe každého studenta je minimálně 6 pracovních dnů (2 dny na každý blok). Tato praxe se nezapočítává do fakultou požadovaného rozsahu odborných praxí.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu formou kolokvia. Podmínky: účast na seminářích a odborné praxi a také zpracování písemného úkolu dle zadání vyučujícího (např. zpráva ochránce o šetření)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 08:03, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému