MV905K Veřejná správa očima ochránce II

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Veronika Gabrišová (cvičící)
Mgr. Michaela Černínová (cvičící)
Ing. Mgr. Jana Pecková Hodečková (cvičící)
Mgr. Bc. Radka Malinová (cvičící)
Garance
JUDr. Veronika Gabrišová
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV905K/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
MV905K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokladem pro zápis předmětu je absolvování předmětu MV853K Veřejná správa očima ochránce I a zaslání žádosti o souhlas se zápisem předmětu prostřednictvím aplikace v ISu (Student - Registrace a zápis - Žádost o souhlas).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na praktickou aplikaci právních předpisů s ohledem na aktuální témata řešená veřejným ochráncem práv. Vedle nezbytné teoretické výuky je kurs zaměřen zejména prakticky. V rámci cvičení mají studenti unikátní možnost vyzkoušet si způsob šetření podnětů veřejným ochráncem práv v konkrétních kauzách. Cílem kursu je také podpora komplexního a multioborového přístupu, tzn. především zohlednění vzájemného vztahu a provázanosti jednotlivých odvětvových předpisů správního práva při současném respektování právních principů a jejich role při aplikaci práva. Na konci kurzu by měli studenti být schopni posoudit působnost veřejného ochránce práv k řešení jednotlivých kauz. Dále by měli být schopni zorientovat se v případu z hlediska veřejného práva, posoudit, které právní předpisy dopadají na konkrétní kauzu a kterému nebo kterým úřadům přísluší zabývat se předkládanou věcí. Měli by být schopni vypracovat zprávu o šetření ochránce jako celistvý dokument zahrnující popis skutkového stavu a následné vyargumentované právní hodnocení postupu úřadů s použitím relevantní judikatury včetně formulování opatření k nápravě (případně jiný dokument). Studenti by si měli pod vedením dozorujícího právníka také osvojit pocit odpovědnosti při aplikaci práva v reálném životě.
Osnova
  • Předmět je členěn do bloků, přičemž každý blok se věnuje jednomu ucelenějšímu subsystému správního práva s častými přesahy do práva soukromého. Rozpis témat jednotlivých seminářů: 1) 1. a 2. seminář: právo na informace a ochrana osobních údajů 2) 3. a 4. seminář: právo na samosprávu 3) 5. a 6. seminář: daně Tyto bloky navazují na bloky předmětu MV853K Veřejná správa očima ochránce I, který je vyučován v jarním semestru a je předpokladem k zápis do tohoto předmětu.
Literatura
  • Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. Edited by Vladimír Sládeček. 2., podstatně přeprac. a r. Praha: C.H. Beck, 2011. xviii, 193. ISBN 9788074001581. info
  • ŠABATOVÁ, Anna. Ombudsman a lidská práva. Vyd. 1. V Brně: Doplněk, 2008. 198 s. ISBN 9788072392292. info
  • Souhrnné zprávy veřejného ochránce práv 2009 - 2012, dostupné na www.ochrance.cz
  • Principy dobré správy : sborník příspěvků přednesených na pracovní konferenci : Kongresový sál Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, 22. března 2006. Edited by Dana Hrabcová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita pro Kancelář veřejného ochránce práv, 2006. 265 s. ISBN 8021040017. info
  • Nečinnost ve veřejné správě: sborník z mezinárodní konference : Kroměříž, 23. – 24. 6. 2011. Editovali Kadečka, S.; Kliková, A., Valachová, K.; Glotzmann, F. Praha: KVOP a Wolters Kluwer ČR, a. s., 2012. 243 s., dostupný na www.ochrance.cz
  • Veřejné cesty – místní a účelové komunikace: sborník stanovisek veřejného ochránce práv. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, dostupné na www.ochrance.cz
Výukové metody
Výuka se koná v prostorách Kanceláře veřejného ochránce práv - Údolní 39, Brno.
1 x za 14 dnů – teoretický seminář s využitím konkrétní kasuistiky ochránce (nadstavba základní látky vyučované na PrF) - Nedílnou součástí kursu jsou praktické příklady (zpracování konkrétních případů, analýza judikatury a legislativy, příp. účast na místním šetření ochránce, apod.).
Metody hodnocení
Ukončení předmětu formou kolokvia. Podmínky: účast na seminářích a odborné praxi a také zpracování písemného úkolu dle zadání vyučujícího (např. zpráva ochránce o šetření)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2017/MV905K

Nahoru | Aktuální datum a čas: 28. 5. 2018 07:24, 22. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému