MVV57906K Efektivní právní zastupování lékařů a pacientů v medicínských sporech

Právnická fakulta
podzim 2014
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M. (cvičící)
Mgr. Kamila Kouřilová (cvičící)
Garance
Mgr. Lucie Atkinsová, LL.M.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Fafílková
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV57906K/01: Čt 2. 10. 18:15–19:45 258, Pá 3. 10. 8:00–9:30 025, 9:35–11:05 025, Čt 16. 10. 18:15–19:45 258, Pá 17. 10. 8:00–9:30 025, 9:35–11:05 025, Čt 30. 10. 18:15–19:45 258, Pá 31. 10. 8:00–9:30 025, 9:35–11:05 025, Čt 13. 11. 18:15–19:45 258, Pá 14. 11. 8:00–9:30 025, 9:35–11:05 025, Čt 27. 11. 18:15–19:45 258, Pá 28. 11. 8:00–9:30 025, 9:35–11:05 025, Čt 11. 12. 18:15–19:45 258, Pá 12. 12. 8:00–9:30 025, 9:35–11:05 025, L. Atkinsová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
• Seznámit studenty se širokou škálou vztahových nastavení, existujících v oblasti poskytování zdravotnické péče a dále studentům objasnit, jak tato vztahová nastavení ovlivňují rozhodování uskutečňující se v této oblasti.
• Představit studentům hlavní faktory ovlivňující dynamiku vztahů a charakteristiku rozhodování.
• Naučit studenty rozpoznat jaký vliv má situační a vztahové nastavení na komunikaci mezi stranami. V rámci tohoto cíle pak seznámit studenty se základními pojmy a významem pojmů v komunikační oblasti (například prostor pro dohodu, vyjednávací styl, strategie a taktika vyjednávání).
• Seznámit studenty s nejdůležitějšími zákonitostmi předcházení a řešení konfliktů formou vyjednávání a specifickými formami řešení konfliktu posilujícími autonomii (například mediace či facilitace). Objasnit studentům jakou roli v komunikaci hrají zájmy versus postoje, jak si stanovit vlastní cíle pro autonomní vyjednávání a jak rozpoznat motivy a ovlivnit rozhodování protistrany.
• Naznačit, jak fungují některé zákonitosti komunikace, a posílit schopnosti studentů v používání efektivní komunikace. Vysvětlit a zdůraznit studentům význam mlčení a naslouchání. Rozebrat se studenty stádia vývoje konfliktu. Představit jim a pomoci jim zvládnout metody jak překonat problémy ve vztahové rovině konfliktu.
Osnova
  • (1) Vztahy a jejich základní charakteristika, včetně právní úpravy těchto vztahů
  • (2) Vztahová dynamika ve smyslu jejího vlivu na rozhodování; vysvětlení rozdílu mezi zájmy a postoji; otázka vyrovnání se s pocity ovlivňujícími vyjednávání a rozhodování; problematika možných konfliktů zájmů
  • (3) Úloha právníka v roli právního zástupce pacienta a možnosti intervence do vztahů a do rozhodování
  • (4) Role komunikace; úloha mlčení a naslouchání; některé prvky efektivní komunikace
  • (5) Věcná a vztahová rovina konfliktu; čtyři způsoby vysílání a přijímání sdělení; čtyři základní bariéry souhlasu a taktiky vedoucí k jejich snížení či odbourání
  • (6) Vyjednávací taktiky soustřeďující se na řešení konfliktu; jak znesnadnit protistraně nesouhlasit pomocí přesouvání její pozornosti na věcnou část sporu a metodami rozšiřujícími prostor pro dohodu a posilujícími důvěru mezi stranami
Literatura
    doporučená literatura
  • ČERNÝ, Rudolf. Analýza konfliktního jednání a prevence komunikačních dysfunkcí ve vztahu lékař-pacient: hodnocení konfliktů v ambulancích lékařů první linie. Vyd. 1. Praha: Radix, 2011, 75 s. ISBN 978-80-86031-91-0.
Výukové metody
Součástí výuky je několik kratších, ale také jedno rozšířené situační simulované cvičení, které obsahuje případovou studii popisující situaci pacienta a zadání ukládající studentům určité role a úkoly (případová studie a zadání budou vytvořeny a dodány studentům v dostatečném časovém předstihu). Podle zadání studenti (v několika menších skupinách) vyjednávají a jejich vyjednávání jsou natáčena na video. Následně má každá menší skupina za úkol rozbor svého vlastního vyjednávání (ne v písemné, ale v jednodušší formě podle připravené struktury rozboru) v rámci domácí přípravy. Na tento rozbor vlastního vyjednávání si může menší skupina vyžádat a obdrží od vyučujících kratší zpětnou vazbu. V semináři následujícím po situačním simulovaném cvičení (je však možné že až v některém dalším semináři) pak vyučující provedou společný rozbor vyjednávání se všemi studenty a reflexi nad vyjednáváním jednotlivých menších skupin.
Metody hodnocení
Základním podkladem pro hodnocení je práce studenta na seminářích, domácí příprava (zejména ta příprava směřující k přípravě na simulované cvičení), jakož i rozbor simulovaného cvičení v menší skupině a v rámci semináře věnovaného rozboru simulovaného cvičení s celou skupinou. Písemným výstupem, připraveným opět v menší skupině, je memorandum nebo spíš neformálnější krátký dopis od právníka pacientovi obsahující průběh, výsledek a doporučení dalšího postupu. Tento dopis reflektuje zpracování vyjednávání (vlastní rozbor v menší skupině i v celé skupině) doplněné o návrhy řešení a jejich posouzení.
50% účast a aktivita v seminářích
25% domácí příprava rozboru simulačního cvičení vlastní menší skupiny a dále aktivní účast na rozboru rozšířeného simulačního cvičení s celou skupinou
25% písemný výstup = dopis pacientovi popisující průběh, výsledek a doporučení dalšího postupu
Informace učitele
Na výuce se bude vedle garanta předmětu podílet ještě další vyučující z Ligy lidských práv, tj. z organizace, která se problematice ochrany práv pacientů věnuje velmi intenzivně a v rámci své činnosti vede internetovou poradnu pro pacienty. Tento další vyučující, jakož i celkové propojení na Ligu lidských práv budou sloužit k tomu účelu, že krátké i rozšířené situační cvičení budou podloženy dostatečnou a detailní znalostí problémů vyskytujících se v této oblasti a budou pravdivě reflektovat postavení pacientů a dalších osob v různých vztahových nastaveních.
Samotná výuka bude prováděna jak garantem předmětu, tak i dalším vyučujícím, a to proto, aby se studentům dostalo jak vedení ve vytvoření dovedností spojených s komunikací a zastupováním klienta, tak i v otázkách odborného přístupu k pacientům.
Garantem předmětu je dojíždějící vyučující. Možnosti osobních konzultací s tímto vyučujícím jsou tedy omezené. Ovšem v předchozích situacích a v rámci jiných předmětů zvládl vyučující ošetřit tuto situaci pomoci individuální emailové či Skypové komunikace se studenty.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2018 07:56, 29. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému