DOPVPM01 Vybrané otázky unifikovaného hmotného práva

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Základní znalost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňské úmluvy).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ačkoli je Vídeňské úmluva již letitým a klíčovým nástrojem při regulaci mezinárodních kupních smluv, řešení řady otázek souvisejících s mezinárodní kupní smlouvou není z jejího pohledu jednoznačné. Jedná se například o otázku důkazního břemene, tzv. bitvy formulářů či hardshipu. Rovněž vztah Vídeňské úmluvy jako unifikovaného hmotného práva a kolizních norem stále vyvolává otázky, a to zejména v případě aplikace Vídeňské úmluvy rozhodci. Prvním (obecnějším) cílem předmětu je pochopení vztahu mezi unifikovanými přímými normami a kolizními normami na příkladu Vídeňské úmluvy. Cílem je zejména analýza mezer Vídeňské úmluvy, zhodnocení možnosti využití zásad Vídeňské úmluvy při vyplňování mezer včetně možnosti použití Principů mezinárodních obchodních smluv UNIDROIT a především zhodnocení využití kolizní metody při úpravě mezer. Pozornost bude věnována vztahu obou typů norem z pohledu aplikace Vídeňské úmluvy, a to jak pohledem obecných soudů, tak pohledem rozhodce. Druhým (konrétnějším) cílem tohoto předmětu je analýza možných řešení vybraných problematických otázek - důkazní břemeno, bitva formulářů a hardship.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
identifikovat a popsat vztah mezi unifikovanými hmotnými a kolizním normami při aplikaci Vídeňské úmluvy; porovnat rozdíl v tomto vztahu při aplikaci Vídeňské úmluvy obecnými soudy a rozhodci; analyzovat způsoby vyplnění mezer Vídeňské úmluvy a zhodnotit roli zásad Vídeňské úmluvy a kolizních norem při vyplnění těchto mezer; analyzovat možná řešení vybraných otázek z pohledu Vídeňské úmluvy a navrhnout nejvhodnější řešení.
Osnova
 • Vztah mezi přímou a kolizní metodou v mezinárodním právu soukromém.
 • Základní charakteristika Vídeňské úmluvy.
 • Způsoby aplikace Vídeňské úmluvy před soudy a před rozhodci.
 • Mezery Vídeňské úmluvy a způsob jejich vyplnění.
 • Důkazní břemeno a jeho úprava z pohledu Vídeňské úmluvy.
 • Bitva formulářů a její úprava z pohledu Vídeňské úmluvy.
 • Hardship a jeho úprava z pohledu Vídeňské úmluvy.
Literatura
  povinná literatura
 • CISG Database https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg
 • UN convention on contracts for the International Sale of Goods (CISG) : a commentary. Edited by Stefan Kröll - Loukas A. Mistelis - Pilar Perales Viscasillas. Second edition. München: C.H. Beck, 2018. lxxxiv, 12. ISBN 9783848745913. info
 • CISG (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) : komentář. Edited by Luboš Tichý. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2017. xxiii, 412. ISBN 9788074006494. info
 • SCHLECHTRIEM, Peter. Commentary on the UN convention on the international sale of goods (CISG). Edited by Ingeborg H. Schwenzer. Fourth edition. Oxford: Oxford University Press, 2016. cxiv, 1602. ISBN 9780198723264. info
 • Commentary on the UNIDROIT principles of international commercial contracts (PICC). Edited by Stefan Vogenauer. Second edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. cclxxxiii,. ISBN 9780198702627. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 549 s. ISBN 9788073575625. info
 • CISG Methodology. Edited by André Janssen - Olaf Meyer. Munich: Sellier. European Law Publishers, 2009. xii, 395. ISBN 9783866530706. info
 • HUBER, Peter a Alastair MULLIS. The CISG : a new textbook for students and practitioners. München: Sellier. European Law Publishers, 2007. xxiii, 408. ISBN 9783866530201. info
Výukové metody
Studium zadané literatury, skupinová diskuse
Metody hodnocení
Příprava prezentace na vybrané téma předem schválené vyučujícím, předvedení prezentace na společném semináři, diskuse nad prezentovanými tématy.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DOPVPM01