LO202Zk Pracovní právo

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (přednášející)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ing. Petr Machálek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Modul je zaměřen na zkoumání aplikace pracovního práva v podniku; v jeho rámci budou rozebírány ty instituty pracovního práva, které jsou nezbytné pro řízení personálních procesů v podniku. Modul umožní účastníkům získat znalosti a dovednosti v následujících oblastech: • právní základy pracovního práva v kontextu práva EU
• rozbor metod a nástrojů tvorby a rozvoje personálního kolektivu
• vedení sociálního dialogu
• tvorba a využívání mzdového systému
• prevence a odpovědnost
Osnova
 • • předmět úpravy pracovněprávních vztahů, závislá práce vs. podnikání, nelegální práce
 • • právní souvislosti obsazování volných pracovních míst (výběrové řízení)
 • • vznik pracovního poměru, sjednávání a opakování pracovního poměru na dobu určitou
 • • změny pracovního poměru, vysílání na pracovní cesty
 • • vedoucí zaměstnanec, odpovědnost, práva a povinnosti, právní postavení
 • • práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích
 • • nástroje řízení pracovního procesu (individuální a hromadný závazný pokyn, vnitřní předpis, pracovní řád)
 • • sociální péče o zaměstnance, zaměstnanecké benefity
 • • odměňování, nárokové a nenárokové složky, motivační funkce
 • • rozvázání pracovního poměru, výpověď, odstupné
 • • řízení a rozvrhování pracovní doby
 • • předcházení škodám a povinnost nahradit škodu, specifika vedoucích zaměstnanců
 • • kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouva, kolektivní právní spory a jejich řešení
Literatura
  doporučená literatura
 • GALVAS, Milan, Zdeňka GREGOROVÁ, Jan HORECKÝ, Dana HRABCOVÁ, Kristina CHRÁSTKOVÁ, Jana KOMENDOVÁ, Petr MACHÁLEK, Jaroslav STRÁNSKÝ a Jana ZACHOVALOVÁ. Pracovní právo. 2., dopl. a přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 828 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU, č. 521. ISBN 978-80-210-8021-8. info
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
Účast na přímé výuce a zpracování písemné práce nebo složení testu
Témata písemných prací:
Analýza a hodnocení mzdového systému v podniku
Analýza a hodnocení kvalifikační struktury zaměstnanců v podniku a plány rozvoje
Rozbor a hodnocení motivačních a stimulačních nástrojů používaných v podniku
Postup před vznikem pracovního poměru se zaměřením na výběr zaměstnanců
Sjednávání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou
Rozbor vnitřních předpisů a směrnic vybraného zaměstnavatele
Charakteristika pracovního poměru jako základního pracovněprávního vztahu
Specifika právního postavení vedoucího zaměstnance
Péče o zaměstnance a zaměstnanecké benefity
Projevy Corporate Social Responsibility v pracovněprávní oblasti
Spoluúčast zaměstnanců při řízení podniku
Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva
Nástroje slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců
Rozvázání pracovního poměru pro nadbytečnost
Rozvázání pracovního poměru pro neuspokojivé výsledky a porušování povinností
Vlastní téma
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.