DOPVPA2 Modul Závazky v podnikání A

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Modul "Závazky v podnikání" je jedním z pěti modolů, které jsou studentům k dispozici(spolu se korporacemi, existenční ochranou soutěže, nekalou soutěží a cennými papíry). Moduly se týkají konkrétnějších výzkumných témat, která jsou přínosné pro další vědecký rozvoj studentů svou aktuálnosti nebo doktrinálním významem. Vzhledem ke klíčovému významu judikatury v oblasti, která v rámci rekodifikace prošla zásadními legislativními změnami, se předpokládá, že se modul nejméně jednou ročně bude více věnovat aplikační a rozhodovací praxi (soudní judikatuře, rozhodovací praxi orgánů dohledu, litigaci apod.).
Výstupy z učení
V rámci modulových předmětů by se studenti měli naučit formulovat vlastní odborná analytická řešení konkrétněji formulovaných odborných otázek i schopnost jejich prezentace před odborným publikem. Budou schopni na základě hlubokého porozumění teoretickým základům a znalosti rozhodovací praxe řešit i složité případy.
Osnova
  • Vzhledem k tomu, že tématické zaměření modulů je dynamické a mění se podle aktuálního stavu doktríny a judikatury, lze osnovu předmětu uvést pouze demonstrativním výčtem oblastí, ze kterých budou zadávány úkoly: základní pojmy a koncepty závazkového práva, vznik, změna a zánik obchodních závazků, následky porušení obchodních závazků. Konkrétnější aktuální informace budou uvedeny vždy v interaktivní osnově předmětu.
Literatura
  • Aktuální publikace a soudní rozhodnutí dle zadání lektora (Current publications and court decisions according to the lecturer's assignment)
Výukové metody
Výukové metody modulu jsou variabilní a určuje je především téma. Standardně se předpokládá teoretická příprava (četba zadané literatury) a navazující diskuse s prezentacemi studentů. U úžeji vymezených témat jsou možné variace, které budou studentům dopředu oznámeny (práce na písemném výstupu, zapojení do výzkumné skupiny, prezentace na veřejném odborném fóru).
Metody hodnocení
Metody hodnocení závisí na metodách výuky, které jsou variabilní a závisí na popisu v konkrétní časovém období. Obvykle se předpokládá domácí práce (četba) a účast na skupinovém projektu s prezentací, jejíž kvalitu ověřují učitelé předmětu. U specifických témat přichází v úvahu hodnocení příslušného písemného výstupu (esej, odborná analýza). Konkrétnější aktuální informace budou uvedeny vždy v interaktivní osnově předmětu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2021/DOPVPA2