BLKIT0222c Instrumentální technika II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
10. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D. (cvičící)
Hana Budíková (cvičící)
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA
Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Gregorovičová
Dodavatelské pracoviště: Katedra laboratorních metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BLKIT0121c Instrum. tech. I - cv.
Absolvování předmětu Instrumentální technika I. BLKIT0121c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem teoretické části přípravy je poskytnout teoretický základ fyzikálních principů, které jsou používány v analytické a laboratorní technice. Podrobně seznámit studenty s aplikací těchto fyzikálních principů v konkrétních přístrojích včetně existujících modifikací v aktuální výbavě medicínských laboratoří. V seminářích, demonstracích a praktických cvičeních na konkrétních případech sledovat různé varianty a modifikace s poznáním jejich účelu, výhod a kritických míst.;
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
¨ - Ovládat instrumentální a analytickou laboratorní techniku;
- Provádět předepsanou údržbu laboratorní techniky;
- Kontrolovat správnou činnost analyzátorů a rozpoznat případné poruchy;
Osnova
  • Praktické dovednosti; Standardní operační postupy technické (SOPT), pracovní návody na obsluhu a údržbu přístrojů, provozní deníky; Automatické analyzátory (Abbott, Bayer, Beckmann, DPC, Roche, Olympus); Komunikace s automatickými analytickými systémy, hlášení o stavu systému, chybová hlášení; Kontrola činnosti a nastavení jednotlivých součástí analyzátoru (fotometr check, ISE check, cell blank, nastavení pipetorů; Prvky denní, týdenní a měsíční údržby analyzátoru; UV/VIS spektrofotometr, emisní plamenový fotometr a atomový absorpční spektrofotometr; Osmometr; Analyzátor AB metabolismu a krevních plynů (pH,PO2,PCO2), hemoximetr; Zařízení pro elektroforézu bílkovin (manuální a automatické provedení), senzitometr; Kapalinový chromatograf, plynový chromatograf; Flow citometr; Koagulometr; Separátory; Centrifugy; Termostaty, inkubační lázně; Zařízení pro mikrovlnný rozklad-mineralizaci biologických vzorků;
Literatura
  • DASTYCH, Milan. Instrumentální technika : obor zdravotní laborant. 2., dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 201 s. ISBN 9788021071032. info
Výukové metody
samostatné řešení úloh za použití analyzátorů, přístrojů a laboratorních zařízení ve výukové laboratoři i v rutinním provozu klinické laboratoře; Vypracování protokolu s naměřenými hodnotami, jejich vyhodnocením a závěrem; Průběžné sledování plnění zadaných úkolů, případné korekce, opravy a vyhodnocení lektorem;
Metody hodnocení
zápočet na základě aktivní účasti na praktických cvičeních, vypracovaných protokolů a ověření získaných znalostí a praktických dovedností;
Další komentáře
Všechny formy kontaktní výuky předmětu vyjma přednášek jsou povinné.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BLKIT0222c