BPSP021 Zdravotnická a sociální psychologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.7/0. 10. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hana Jahnová (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D.
Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Břicháčková
Dodavatelské pracoviště: Ústav psychologie a psychosomatiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kursu: Uvedení a porozumění problematice oboru zdravotnická a sociální psychologie;
Vymezení a osvojení si základních psychologických pojmů – bio – psycho- eko-sociální model v nemoci a ve zdraví;
Porozumění a aplikování nejdůležitějších psychohygienických a sociálních dovedností;
Osvojení si a nacvičování relaxační metody Autogenní trénink;
Získání dovedností k psychologickému vedení klientky před prováděním, při a po závažném léčebném výkonu; Porozumění a osovojení si vybraných oblastí aplikace základních poznatků sociální psychologie. Na základě osvojených znalostí naučit se vnímat nejrůznější specifika péče o ženu sociálně psychologickýma očima.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student
- znát základní psychologické pojmy – bio – psycho- eko-sociální model v nemoci a ve zdraví;
- chápat a aplikovat nejdůležitější psychohygienické a sociální dovednosti;
- ovládat relaxační metody Autogenní trénink;
- mít dovednosti k psychologickému vedení klientky před prováděním, při a po závažném léčebném výkonu;
- chápat a ovládat vybrané oblasti aplikace základních poznatků sociální psychologie
- schopen vnímat nejrůznější specifika péče o ženu sociálně psychologickýma očima.
Osnova
 • Vymezení základních pojmů zdravotnické a sociální psychologie;
 • Zdraví a nemoc;
 • Psychologická problematika client. Vztah klientka – porodní asistentka.
 • Základní psychologická péče o ambulantně vedené klientky a o klientky hospitalizované;
 • Psychosomatický přístup a bio-psycho-eko-sociální přístup;
 • Bolest, úzkost a strach;
 • Truchlení a deprese;
 • Duševní krize, krizová intervence, burn-out syndrom;
 • Specifika psychologického přístupu napříč lékařskými obory – gynekologie a porodnictví, neonatologie; Sociální psychologie, sociální učení, sociální vnímání, sociální interakce a sociální izolace. Sociální komunikace. Komunikac e v obtížných situacích - předčasný porod, porod mtrvého dítěte, úmtrí dítěte. Sociáln ískupiny - skupinová dynamika, spolupráce ve skupině. Rodina a společnost, rodina funkční, dysfunkční, problémová. psychická deprivace a subdeprivace. Syndrom CAN. Náhradní rodinná péče - různé formy a typy.
Literatura
  povinná literatura
 • AYERS, Susan a Richard DE VISSER. Psychologie v medicíně. Translated by Helena Hartlová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2015. xiv, 552. ISBN 9788024752303. info
 • RAUDENSKÁ, Jaroslava a Alena JAVŮRKOVÁ. Lékařská psychologie ve zdravotnictví. Vydání 1. Praha: Grada, 2011. 304 stran. ISBN 9788024722238. info
  doporučená literatura
 • ZACHAROVÁ, Eva. Zdravotnická psychologie : teorie a praktická cvičení. 2., aktualizované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. 264 stran. ISBN 9788027101559. info
 • BERAN, Jiří. Lékařská psychologie v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010. 140 s. ISBN 9788024711256. info
Výukové metody
Přednáška, cvičení, ústní prezentace vlastní osoby (základní anamnestické údaje, vzdělání, rodina, profesní zaměření a cíle, koníčky). Předpokládá se aktivní zapojení, práce ve dvojicích, skupinkách.
Metody hodnocení
Požadavky ukončení přednášky, forma zakončení kolokvium. S požadavky ke splnění budou studentky seznámeny písemnou formou, bude zadáno vypracování seminární práce na téma (5 daných témat a 1 téma vlastní) dle daných požadavků. Obsah práce mohou tvořit osobní úvahy a zkušenosti podložené citací a příklady z odborné literatury. Hodnotit se bude přehledně uchopit téma, vyjádřit vlastní názor, pracovat s literaturou. Obsahovou a odbornou kvalitu práce zhodnotí vyučující, ten rozhodne, zda seminární práce splňuje požadavky a vyčerpává zvolené téma. Kolokvium má formu písemného testu, výsledek testu je bodově hodnocen v rozsahu 0-25 bodů, minimální počet bodů je 20. Celkové hodnocení studenta v předmětu je dáno výsledkem za seminární práci a výkonem při kolokviu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.