EMLT0121s Základy lékařské terminologie I - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Libor Švanda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Dvořáčková, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Pořízková, Ph.D. (pomocník)
PhDr. Jana Vyorálková (pomocník)
Garance
Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Libor Švanda, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Lékařské fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 17. 9. až Pá 22. 10. Pá 13:00–14:40 F01B1/519, Pá 5. 11. až Pá 12. 11. Pá 13:00–14:40 F01B1/519, Pá 26. 11. až Pá 17. 12. Pá 13:00–14:40 F01B1/519; a Út 26. 10. 15:50–17:30 B11/211, Út 16. 11. 15:50–17:30 B11/211
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Řecko-latinská lékařská terminologie je jedním z relevantních prostředků získání cílových vědomostí medika. Výuka má teoreticko-praktický ráz a je koncipována jako propedeutický kurs sui generis, uvádějící posluchače do studia medicíny prostřednictvím jejího jazyka.
Obsah výuky je určován výlučně potřebami oboru a lékařské praxe. Především zprostředkuje ty znalosti latiny, příp. řečtiny, které umožní studentovi rychle a účelně zvládnout významovou stránku termínů, jejich gramatickou formu a slovotvornou strukturu. Současně poskytuje systematický návod k samostatnému řešení běžných terminologických problémů spočívajících v porozumění odborným obsahům a tvorbě lékařských pojmů. Kromě toho otevírá pohled na širší historické a lingvistické základy lékařské terminologie i její všeobecné teoretické souvislosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
 • používat latinskou a řecko-latinskou lékařskou terminologii jazykově korektně a s pochopením významu jednotlivých termínů;
 • poznat a vysvětlit gramatické prostředky a pravidla relevantní pro osvojení řecko-latinské lékařské terminologie;
 • určit syntaktickou strukturu víceslovných termínů;
 • rozeznat sémantickou stavbu anatomických a klinických jednoslovných termínů;
 • vytvářet odvozená a složená slova pomocí nejčastěji užívaných slovotvorných prostředků;
 • překládat vybrané výrazy z anatomie a preklinických a klinických disciplín.
 • Osnova
  • 1. týden: Procvičování výslovnosti na četbě latinského textu. Nácvik skloňování substantiv a adjektiv I. deklinace.
  • 2. týden: Procvičování substantiv a adjektiv I. deklinace. Vazby s přívlastkem shodným a neshodným. Vazby s předložkami ad, e/ex, in, post, sub. Nácvik skloňování substantiv II. deklinace ve spojení s adjektivy I. a II. deklinace.
  • 3. týden: > Procvičování substantiv a adjektiv I. a II. deklinace. Vazby s přívlastkem shodným a neshodným. Vazby s předložkami ante, cum, pro. Nácvik skloňování substantiv III. deklinace (s důrazem na termíny obsahující substantivum III. deklinace a adjektivum I. a II. deklinace).
  • 4. týden: Procvičování I.-III. deklinace substantiv a I. a II. deklinace adjektiv na termínech obsahujících současně různé typy skloňování. Procvičování předložkových vazeb vazeb s důrazem na předložky contra, per.
  • 5. týden: Překlad víceslovných termínů složených ze substantiv a adjektiv dosud probraných deklinací. Nácvik skloňování i-kmenových substantiv řeckého původu.
  • 6. týden: Opakování dosud probraných typů skloňování substantiv a adjektiv. Procvičování vazeb s předložkami extra, inter, intra, propter, sine, supra. Opakování dalších probraných předložkových vazeb. Příprava na průběžný test.
  • 7. týden: Průběžný test (1.-4. lekce skripta). Nácvik skloňování adjektiv III. deklinace.
  • 8. týden: Oprava průběžného testu, komentář k jeho výsledkům. Pravidelné odvozování adjektiv III. deklinace od substantiv. Překlad a skloňování termínů obsahujících současně substantiva a adjektiva s odlišným typem skloňování.
  • 9. týden: Procvičování adjektiv I.-III. deklinace. Nácvik skloňování substantiv IV. a V. deklinace.
  • 10. týden: Procvičování substantiv IV, a V. deklinace (zvláště ve spojení s adjektivy). Procvičování předložkových vazeb, především s předložkami a/ab, adversus, apud, circum, de, infra, praeter, prope, secundum, trans . Nácvik pravidelného tvoření komparativních a superlativních tvarů adjektiv.
  • 11. týden: Procvičování pravidelného tvoření komparativů a superlativů. Nácvik překladu termínů obsahujících stupňované tvary adjektiv.
  • 12. týden: Procvičování nepravidelného, neúplného a opisného stupňování adjektiv. Procvičování I.-V. deklinace substantiv.
  • 13. týden: Souhrnné opakování: deklinační systém substantiv a adjektiv. Opakování akuzativních a ablativních předložkových vazeb. Vzorový zápočtový test.
  • 14. týden: Zápočtový test (1.-7. lekce skripta).
  Literatura
   doporučená literatura
  • KÁBRT, Jan a Jan KÁBRT JR. Lexicon medicum. Druhé, dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2004. 1136 s. ISBN 80-7262-235-8. info
  Výukové metody
 • Gramatický výklad. Překladová cvičení. Drilovací cvičení.
 • Propojování s poznatky nabytými v hodinách anatomie.
 • Střídání frontální výuky, práce ve skupinách a samostatné přípravy. Řízená diskuze.
 • Pro práci v hodině je nezbytná předchozí pečlivá domácí příprava dle pokynů vyučujícího.
 • Průběžný test v polovině semestru.
 • Metody hodnocení
 • Praktická zkouška (demonstrace dovedností)
 • Zápočtový test
 • Navazující předměty
  Informace učitele
  Požadavky pro získání zápočtu: pravidelná docházka, aktivní účast ve výuce, průběžná příprava, absolvování průběžného a zápočtového testu. Základní hranici u všech testů představuje dosažení min. 75 % úspěšnosti. Úspěšné složení průběžného testu, který je povinný, snižuje tuto hranici u zápočtového testu o 5 %. Povolena je pouze jedna neomluvená absence, každá další musí být řádně omluvena (prostřednictvím Studijního oddělení LF).
  Aktuální informace o předmětu, konzultačních hodinách atd. jsou zveřejňovány prostřednictvím IS MU.
  Kontakt s vyučujícími zajišťuje sekretariát pracoviště: UKB, Kamenice 5, pavilon A15, tel. 549498170; úřední hodiny: pondělí 10.00-12.00, středa 10.00-12.00, pátek 9.00-11.00. Možná je také e-mailová komunikace.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2021/EMLT0121s