MFPE0821 Pedagogika I

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Michaela Spurná, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Sabina Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 4. 3. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 11. 3. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 18. 3. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 25. 3. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 1. 4. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 8. 4. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 15. 4. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 22. 4. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 29. 4. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 6. 5. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 13. 5. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 20. 5. 12:00–13:40 učebna 39, Čt 27. 5. 12:00–13:40 učebna 39
Předpoklady
žádné, jedná se o úvod do pedagogiky jako vědecké disciplíny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studenti se mají naučit chápat historicko-společenskou podmíněnost výchovy a vzdělávání, znát nejvýznamnější představitele světové a české pedagogiky, jejich díla a pedagogické názory, umět srovnat jednotlivé pedagogické názory a výchovně vzdělávací koncepce v určitých historických epochách i v současnosti a umět postihnout jejich přínos pro současnou dobu i budoucí vývoj. Předmět je základní pedagogickou disciplínou, která slouží k uvedení studentů do stěžejních pedagogických pojmů a jejich vztahů. Zabývá se základy výchovy, pedagogickou terminologií, systematizuje a interpretuje základní pedagogické jevy a zákonitosti.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: - porozumět základním pojmům studované disciplíny - vysvětlit vztahy a souvislosti mezi sledovanými atributy předmětu - použít informace oboru k rozšíření vlastního náhledu na studovanou problematiku - vytvořit si databázi základních pojmů a jejich vzájemných vazeb - předkládat odůvodněná stanoviska na základě nově získaných poznatků
Osnova
  • Pedagogika jako vědní disciplína. Předmět pedagogiky (výchova). Struktura pedagogiky (soustava pedagogických disciplín). Význam pedagogiky pro společnost (teoretický a praktický). Výchova, pojetí výchovy (významná sociální činnost, rozvoj základních kvalit osobnosti, příprava jedince pro sociální role, rozvoj v kulturních oblastech - složky výchovy). Obecné rysy výchovy. Etapy výchovy. Možnosti a hranice výchovy. Základní pedagogické kategorie (cíle, obsah, formy, prostředky, podmínky, činitelé, principy, výchova, vyučování, učení). Základy pedagogického výzkumu, výzkumné metody. LITERATURA - literatura základní , tematicky členěná, www-odkazy viz elektronické studijní materiály k předmětu
Literatura
  • JŮVA, Vladimír. Úvod do pedagogiky. 2., rozš. vyd. Brno: Paido, 1995. 95 s. ISBN 8085931060. info
  • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2., přeprac. a aktualiz. vy. Praha: Portál, 2002. 481 s. ISBN 80-7178-631-4. info
  • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky :úvod do studia oboru. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 269 s. ISBN 80-7178-399-4. info
  • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 3. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2. info
  • POSPÍŠIL, Radek a Kateřina VLČKOVÁ. Úvod do pedagogiky. E-Portál. Brno: MU, 2006, roč. 1, č. 1, s. 1-88. ISSN 1802-128X. E-Portál MU info
Výukové metody
- teoretická příprava formou přednášky se samostatným studiem odborných zdrojů a využitím distančních materiálů v elektronické podobě
Metody hodnocení
- písemný test,k úspěšnému splnění je nutné zodpovědět 80% otázek správně
Informace učitele
Pedagogika jako vědní disciplína. Předmět pedagogiky (výchova). Struktura pedagogiky (soustava pedagogických disciplín). Význam pedagogiky pro společnost (teoretický a praktický). Výchova, pojetí výchovy (významná sociální činnost, rozvoj základních kvalit osobnosti, příprava jedince pro sociální role, rozvoj v kulturních oblastech - složky výchovy). Obecné rysy výchovy. Etapy výchovy. Možnosti a hranice výchovy. Základní pedagogické kategorie (cíle, obsah, formy, prostředky, podmínky, činitelé, principy, výchova, vyučování, učení). Základy pedagogického výzkumu, výzkumné metody.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MFPE0821